Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2014; 4(52) : 63-72 (in Russian)

THE CLUSTER ANALYSIS OF THE TERRITORY OF UKRAINE BY THE MAIN INDICATORS
OF DAILY FUNCTIONING AND MANIFESTATION OF TECHNOGENIC DANGER

V.V. Tiutiunik1, N.V. Bondarev2, R.I. Shevchenko1, L.F. Chernogor2, V.D. Kalugin1

1National University of Civil Defence of Ukraine, Chernyshevska Str., 94, Kharkiv 61023, Ukraine, e-mail: tutunik_v@ukr.net
2V.N. Karazin Kharkov National University, Svobody Sq., 4, Kharkiv 61022, Ukraine

Purpose. The purpose of the paper is to develop, within the suggested power approach, conceptions of dynamics and power functioning of the natural-technogenic-social system with dispersed in time and space any sources of dangers and their destabilizing effect on safety by daily functioning; to classify and range the territory of Ukraine by levels of daily functioning and technogenic danger manifestation.
Design/methodology/approach. We used methods of cluster analysis to carry out research on classification and ranging of the territory of Ukraine by levels of danger of a technogenic origin based to an assessment of the main indicators of the country`s activity and various manifestations of technogenic dangers – emergency situations of a technogenic origin; on fires in technogenic and social environment; on road accidents. The data analysis was carried out using statistical STATISTICA 6.1 and SPSS 20 packages.
Findings. On the basis of a hierarchical clustering, we carried out: a) ranging by quantity of interrelations between indicators of the activity of the natural-technogenic-social system of Ukraine in a mode of daily functioning and in the conditions of emergency situations of a technogenic origin; b) ranging of regions of Ukraine by key parameters defining conditions of daily functioning of the natural – technogenic – social system and manifestation of technogenic danger. On the basis of non-hierarchical clustering by the method of k-averages we carried out an assessment of the degree of clustering of the main variables defining conditions of daily functioning of the natural – technogenic and social system and manifestation of technogenic danger.
Practical value/implications. The obtained results of hierarchical and non-hierarchical clustering offer scientific foundation for further development of an effective territorial complex system of monitoring, prevention and elimination of emergency situations of a technogenic origin and ensuring ecological safety in Ukraine.

Keywords: emergency situation, technogenic danger, power approach, cluster analysis, complex system of monitoring, prevention and elimination of emergency situations.

The full text of papers 

Referenses

 1. Grazhdankin A.I., Lisanov M.V., Pecherkin A.S. Ispol’zovanie veroyatnostnykh otsenok pri analize bezopasnosti opasnykh proizvodstvennykh ob’ektov [Use of probabilistic estimates in the analysis of safety of dangerous production objects]. Bezopasnost’ truda v promyshlennosti [Safety of work in the industry], 2002, no. 2, pp. 12-20.
 2. Kalugin V.D., TyutyunikV.V., Chernogor L.F., Shevchenko R.I. Otsenka urovnya khimicheskoy opasnosti territorii Ukrainy na osnove analiza energeticheskikh pokazateley zhiznedeyatel’nosti [Estimation of level of chemical danger territories of Ukraine on the basis of the analysis power parameters of activity]. Naftogazova energetika [Oil and energy]. Ivano-Frankivsk, Vydavnytstvo Ivano-Frankivs’koho natsional’noho tekhnichnoho universytetu nafty i hazu, 2013, no. 1 (19), pp. 109-123.
 3. Kaluhin V.D., Kovrehin V.V., Tyutyunyk V.V., Chornohor L.F., Shevchenko R.I. Otsinka rivnya pozhezhnoyi nebezpeky terytoriyi Ukrayiny na osnovi analizu enerhetychnykh pokaznykiv stanu zhyttyediyal’nosti [Assessment of level of fire danger of the Ukraine territory on the basis of the analysis of power indicators of the condition activity]. Trudy “Pozhezhna bezpeka” . Lviv, Vydavnytstvo L’vivs’koho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttyediyal’nosti, 2013, no. 22, pp.99-112.
 4. Kaluhin V.D., Tyutyunyk V.V., Chornohor L.F., Shevchenko R.I. Otsinka sumarnoho vplyvu skladovykh tekhnohennoho navantazhennya na zahal’nyy riven’ nebezpeky zhyttyediyal’nosti terytoriyi Ukrayiny [Estimate of the total exposure of anthropogenic impact on the overall level of risk life in Ukraine]. Trudy “Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivs’koho universytetu Povitryanykh Syl” . Kharkiv, Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu Povitryanykh Syl, 2013, no. 4 (37), pp. 189-197.
 5. Kaluhin V.D., Tyutyunyk V.V., Chornohor L.F., Shevchenko R.I. Rozrobka naukovo-tekhnichnykh osnov dlya stvorennya systemy monitorynhu, poperedzhennya ta likvidatsiyi nadzvychaynykh sytuatsiy pryrodnoho ta tekhnohennoho kharakteru ta zabezpechennya ekolohichnoyi bezpeky [Development of scientific and technical basis for establishment of monitoring, prevention and liquidation of emergency situations of natural and man-made nature, and also ensuring of environmental of ecological security]. Trudy “Systemy obrobky informatsiyi” . Kharkiv, Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu Povitryanykh syl imeni Ivana Kozheduba, 2013, no. 9 (116), pp. 204-216.
 6. Kaluhin V.D., Tyutyunyk V.V., Chornohor L.F., Shevchenko R.I. Systemnyy pidkhid do otsinky ryzykiv nadzvychaynykh sytuatsiy v Ukrayini [The system approach for the estimation of risks emergency situations in Ukraine]. Vostochno-Evropeyskiy zhurnal peredovykh tekhnologiy [Eastern-European Journal of Enterprise Technologies], 2012, no. 1/6 (55), pp. 59-70.
 7. Kaluhin V.D., Tyutyunyk V.V., Chornohor L.F., Shevchenko R.I. Enerhetychnyy pidkhid do otsinky nebezpeky zhyttyediyal’nosti pryrodno-tekhnohenno-sotsial’noyi systemy Ukrayiny v umovakh terytorial’noho rozpodilu skladiv boyeprypasiv i pidpryyemstv z yikh utylizatsiyi [Energy approach for risk assessment of natural and social technogenic life system in Ukraine with the regional distribution warehouse of ammunition and enterprises for utilization of ammunition]. Systemy ozbroyennya i viys’kova tekhnika. Kharkiv, Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu Povitryanykh Syl imeni Ivana Kozheduba, 2013, no. 4 (36), pp.47-56.
 8. Kaluhin V.D., Tyutyunyk V.V., Chornohor L.F., Shevchenko R.I. Enerhetychnyy pidkhid do otsinky ekolohichnoho stanu pryrodno-tekhnohenno-sotsial’noyi systemy Ukrayiny v rezhymi  povsyakdennoho  funktsionuvannya [Power approach for the assessment of the ecological condition natural and technogenic and social system of Ukraine in the mode of daily functioning]. Trudy “Zbirnyk naukovykh prats’ Sevastopol’s’koho natsional’noho universytetu yadernoyi enerhetyky ta promyslovosti” [Proc. “Collected works of Sevastopol national university of nuclear power and industry”]. Sevastopol, Sevastopol’s’kyy natsional’nyy universytet yadernoyi enerhetyky ta promyslovosti, 2013, no. 4 (48), pp. 196-208.
 9. Kim Dzh.-O., Myuller Ch.U., Klekka U.R., Oldenderfer M.S., Bleshfild R.K. Faktornyy, diskriminantnyy i klasternyy analiz [Factorial, discriminant and cluster analysis]. Moscow, Finansy i statistika, 1989, 215 p.
 10. Kondrat’ev V.D., Tolstykh A.V., Uandykov B.K., Shchepkin A.V. Kompleksnaya otsenka urovnya riska opasnogo ob’ekta [Complex assessment of a risk level of dangerous object]. Sistemy upravleniya i informatsionnykh tekhnologiy [Control system and information technologies], 2004, no. 3 (15), pp. 53-57.
 11. Natsional’na dopovid’ pro stan tekhnohennoyi ta pryrodnoyi bezpeky v Ukrayini za 2004-2012 rr. [The national report on a condition of technogenic and natural safety in Ukraine in 2004-2012]. Available at: http://www.mns.gov.ua
 12. Osipov V.I. Prirodnye opasnosti i strategicheskie riski v mire i v Rossii Natural dangers and strategic risks in the world and in Russia]. Ekologiya i zhizn’ [Ecology and life], 2009, no. 11-12 (96-97), pp. 5-15.
 13. Pitul’ko V.M. Nauchnoe obespechenie upravleniem riska avariy i katastrof [Scientific providing with management of risk of accidents]. Inzhenernaya ekologiya [Engineering ecology], 1996, no. 3, pp. 36-44.
 14. Tyutyunyk V.V., Shevchenko R.I. Osnovni pryntsypy intehral’noyi systemy bezpeky pry nadzvychaynykh sytuatsiyakh [The basic principles of integrated system of safety at emergency situations]. Trudy “Zbirnyk naukovykh prats’ Kharkivs’koho universytetu Povitryanykh Syl” . Kharkiv, Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu Povitryanykh syl imeni Ivana Kozheduba, 2008, no. 3 (18), pp. 179 – 180.
 15. Tyutyunyk V.V., Chornohor L.F., Kaluhin V.D. Systemnyy pidkhid do otsinky nebezpeky zhyttyediyal’nosti pry terytorial’no-chasovomu rozpodili enerhiyi dzherel nadzvychaynykh sytuatsiy [System approach to an assessment of danger of activity at territorial and time distribution of energiya of sources of emergency situations]. Trudy “Problemy nadzvychaynykh sytuatsiy” . Kharkiv, Vydavnytstvo Kharkivs’koho universytetu tsyvil’noho zakhystu Ukrayiny, 2011, no. 14, pp. 171-194.
 16. Statystychnyy zbirnyk “Ukrayina u tsyfrakh u 2011 rotsi” [The statistical collected “Ukraine in figures in 2011”]. Za redakciyeyu O.G.Osaulenka. Kyiv, Derzhavna sluzhba statystyky Ukrayiny, 2012, 250 p.
 17. Chernogor L.F. Fizika i ekologiya katastrof [Physics and ecology of accidents]. Kharkov, Yzdatel’stvo Khar’kovskoho natsyonal’noho unyversyteta ymeny V.N. Karazyna, 2012, 556 p.

//