Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2014; 1(49) : 60-65  (in Russian)

ECOLOGICAL AND GEOCHEMICAL MONITORING OF SOIL DEPOSITS IN TECHNOGENICALLY CONTAMINATED AREAS OF UKRAINE

I.V. Kuraieva

M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, National Academy of Sciences of Ukraine, ave Palladin, 34, Kiev-142 03680 Ukraine, e-mail: yuliasun86@mail.ru

Based on the study of the distribution patterns of toxic elements in soils of technogenic contaminated territories of Ukraine, as well as experimental and analytical works, geochemical indicators were selected, which characterize the ecological condition of soils. A structure of a data bank of an information system of ecological and geochemical information was developed.  A method for constructing eco-geochemical maps using the technology of the automated information system, is proposed.

Keywords: soil deposits, heavy metals, mobile forms of heavy metals, the potential buffering capacity of soil, ecological and geochemical mapping.

pdf

 

 

References

 1. Arinushkina E.V. Rukovodstvo po khimicheskomu analizu pochv [Guidance on chemical analysis of soils]. Moscow, University of Moscow Press, 1970, 487 p.
 2. Voytyuk Yu.Yu., Kurayeva I.V., Samchuk A.I., Karmazynenko S.P., Manichev V.Y. Osoblyvosti heokhimichnoho rozpodilu vazhkykh metaliv u zoni aeratsiyi pid vplyvom vykydiv kombinativ chornoyi metalurhiyi (na prykladi m. Alchevs’k) [Peculiarities of geochemical distribution of heavy metals in the vadose zone influenced by emissions of ferrous industry combine plants (case study of Alchevsk city)]. Heoloh Ukrayiny [Ukrainian Geologist], 2012, no. 1-2, pp. 51-57.
 3. Glazovskaya M.A. Geokhimiya prirodnykh i tekhnogennykh landshaftov SSSR [Geochemistry of natural and man-made landscapes USSR]. Moskva, Vysshaya shkola, 1988, 338 p.
 4. Zhovinskiy E.Ya., Kuraeva I.V., Shurpach N.A. Vliyanie bufernoy sposobnosti pochv na podvizhnost’ tsinka [Influence of the buffering capacity of soils on the mobility of zinc]. Mineralogicheskiy zhurnal [Mineralogical journal (Ukraine)], 1996, no. 1-3, pp. 31-38.
 5. Zhovinskiy E.Ya., Kuraeva I.V. Geokhimiya tyazhelykh metallov v pochvakh Ukrainy [Geochemistry of heavy metals in soils of Ukraine]. Kyiv, Naukova dumka, 2002, 213 p.
 6. Kuznetsov V.A., Shimko G.A. Metod postadiynykh vytyazhek pri geokhimicheskikh issledovaniyakh [Stepwise method extracts at geochemical studies]. Minsk, Nauka i tekhnika [Minsk, Science and Technology], 1990, 65 p.
 7. Kurayeva I.V., Voytyuk Yu.Yu., Manichev V.Y. Ekoloho-heokhimichni doslidzhennya gruntiv v zoni vplyvu pidpryyemstv chornoyi metalurhiyi m. Mariupolya [Ecological and geochemical studies of soils in the zone of ferrous metallurgy enterprises in Mariupol]. Ekolohiya i pryrodokorystuvannya, 2011, no.14, pp. 211-217.
 8. Kurayeva I.V., Samchuk A.I., Yakovenko O.V., Voytyuk Yu.Yu., Kysel’ov M.M., Filatov V.F., Dubrova N.O. Zakonomirnosti rozpodilu toksychnykh elementiv u zoni aeratsiyi Horlivs’koho khimichnoho zavodu [Regularities of distribution of technogenic elements of suspend water in the area of the Gorlivka chemical factory]. Mineralogicheskiy zhurnal [Mineralogical journal (Ukraine)], 2010, no. 2, pp. 85-93.
 9. Medvedev V.V., Laktionova T.N. Analiz opyta evropeyskikh stran v provedenii monitoringa pochvennogo pokrova [Analysis experience countries of Europe to conduct monitoring soil]. Pochvovedenie [Eurasian soil science(Russia)], 2012, no.1, pp.106-114.
 10. Mickevich B.F., Sushhik Ju.Ja. Osnovy landshaftno-geohimicheskogo rajonirovanija [Basics of landscape-geochemical zonation]. Kyiv, Naukova dumka, 1981, 174 p.
 11. Motuzova G.V., Aptikaev R.S., Karpova E.A. Frakcionirovanie pochvennyh soedinenij mysh’jaka [Fractionation of soil arsenic compounds]. Pochvovedenie [Eurasian soil science(Russia)], 2006, no. 4, pp. 432-442.
 12. Samchuk A.I., Bondarenko G.N., Dolin V.V., Sushhik Ju.Ja., Shramenko I.F., Mickevich B.F., Egorov O.S. Fiziko-himicheskie uslovija obrazovanija mobil’nyh form toksichnyh metallov v pochvah [Physical and chemical conditions promoting formation of mobile forms of toxic metals in soils]. Mineralogicheskiy zhurnal [Mineralogical journal (Ukraine)], 2010, no. 2, pp. 85-93.
 13. Tessier A. Sequential extraction procedure for the speciation of the particulate trace metals. Anal. Chem., 1979, no.51, pp. 844-851.

//