Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2015; 3(55) : 60-67 (in Ukrainian)

COMPREHENSIVE ESTIMATION OF CONTAMINATION  OF THE MARIUPOL CITY SOIL
BY THE METHOD OF MAIN COMPONENTS

M.N. Zhukov1, I.V. Kuraeva2, Yu.Yu. Voytyuk2, I.R. Stakhiv1, A.Ya. Bunina1, A.V. Matvienko2

1Taras Shevchenko National University of Kyiv, 90 Vasylkivska Str., Kyiv 03022, Ukraine, e-mail: jukov42@ukr.net, fatix@ukr.net, 2940954@gmail.com
2M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation of the National Academy of Sciences of Ukraine, 34 Palladina Ave., Kyiv 03680, Ukraine, e-mail: igmr@igmof.gov.ua, yuliasun86@mail.ru, aleksandramatvi@gmail.com

Purpose. Iron and steel industry is the leading sector of the economy of Ukraine. But at the same time, the industry is a major polluter of the environment and its individual components. By the index of atmospheric pollution, the city of Mariupol of Donetsk region is the number one polluter in Ukraine. The aim of this study was to conduct a comprehensive ecological and geochemical study using modern approaches to eco geochemistry.
Design/methodology/approach. To determine the concentration factors to make an and ecogeochemical assessment of the total pollution index, we used the method of Yu.Yu. Sayeta. The estimation of the contamination of the soils was conducted using the method of M.N. Zhukov. The maps of the distribution of heavy metals in soils constructed using the program of MapInfo 9.
Findings. It found out that the soils of the investigated territory are mainly black earth soils. New data on the content of heavy metals obtained. It established that the halos of heavy metals scattering are not only around the enterprises, but also in the outskirts of the city. The largest concentrations of heavy metals observed at a distance of 1–2 km from the enterprises. Geochemical association of heavy metals in Mariupol soils includes such elements as Pb > Cu > Zn > Cr > Mn (range 0–5 cm), Pb > Cu > Cr > Mn > V (range 5–10 cm).
Practical value/ implications. The assessment of ecological and geochemical soil conditions of Mariupol by the total pollution index revealed that the soils have a high (dangerous) level of contamination. Using the method of principal components, we managed to identify the main factors that affect ecological condition of the soils.

Keywords: heavy metals, ferrous metals, soil, method of principal components.

The full text of papers 

References:

  1. Androsova N.K. Geologo-ekologicheskie issledovaniya i kartografirovanie (Geoekologicheskoe kartirovanie): uchebnoe posobie [Geological and Environmental Studies kartohrafyrovanye (Geoekologiksl mapping)]. Moskow, Izdatel’stvo Rossiyskogo universiteta druzhby narodov, 2000, 98 p.
  2. Karmazynenko S.P., Kuraieva I.V., Samchuk A.I., Voitiuk Yu.Yu., Manichev V.Y. Vazhki metaly u komponentakh navkolyshnoho seredovyshcha m. Mariupol (ekoloho-heokhimichni aspekty) [Heavy metals in the components of the environment of Mariupol (ecological and geochemical aspects)]. Kyiv, Interservis, 2014, 168 p.
  3. Vodyanitskiy Yu.N. Tyazhelye i sverkhtyazhelye metally i metalloidy v zagryaznennykh pochvakh [Heavy and extra heavy metals and metalloids in the contaminated soils]. Moskow, Pochvennyy institut im. V.V. Dokuchaeva, 2009, 95 p.
  4. Voytyuk Yu.Yu. Mikrobiologicheskie osobennosti pochv v zonakh vliyaniya predpriyatiy chernoy metallurgii [Microbiological characteristics of soils in the areas of influence of the steel industry]. Shkola ekologicheskoy geologii i ratsional’nogo nedropol’zovaniya. Materialy 14-y mezhvuzovskoy molodezhnoy nauchnoy konferentsii [School of Environmental Geology and rational use of subsoil. Proceedings of the 14th Youth Research Conference on 2-5 June 2014]. Sankt-Peterburg, Izdatel’stvo SPbGU, 2014, pp. 144-146.
  5. Zhovinskii E.Ya., Kuraieva I.V. Ekoloho-heokhimichni doslidzhennia obiektiv dovkillia Ukrainy [Ecological and geochemical studies of environmental objects Ukraine]. Kyiv, Alfa-reklama, 2012, 156 p.
  6. Zhukov M.N. Matematychna statystyka ta obrobka geologіchnykh danykh: pіdruchnik [Mathematical Statistics and geological data processing: textbook]. Kyiv, Vydavnycho-polihrafichnyi tsentr “Kiїvs’kiy unіversitet”, 2008, 518 p.
  7. Natsionalna dopovid pro stan navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha v Ukraini u 2010 rotsi [National Report on the State of the Environment in Ukraine in 2010]. Kyiv, Tsentr ekolohichnoi osvity ta informatsii, 2011, 254 p.
  8. Natsionalnyi atlas Ukrainy [The National Atlas of Ukraine]; ed. by L.H. Rudenko. Kyiv, State Scientific Production Enterprise “Kartographia”, 2007, 440 p.
  9. Okhrana prirody. Pochvy. Metody otbora i podgotovki prob dlya khimicheskogo, bakteriologicheskogo, gel’mintologicheskogo analiza: GOST 17.4.4.02-84 [The Nature Conservancy. Soil. Methods of sampling and sample preparation for chemical, bacteriological, helminthological analysis: GOST 17.4.4.02-84]. Moskow, Gosstandart SSSR, 1984, 7 p.
  10. Saet Yu.E., Revich B.A., Yanin E.P. Geokhimiya okruzhayushchey sredy [Environmental Geochemistry]. Moskow, Nedra, 1990, 325 p.