Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2014; 3(51) : 33-39  (in Russian)

РOSITION OF URANOFEROUS SODIUM METASOMATITES OF THE NOVOKNSTANTINOVKA ORE FIELD FOR AREAS WITH IMPAIRED CORRELATION OF DENSITY AND MAGNETIC SUSCEPTIBILITY OF CRYSTALINE BASEMENT ROCKS, THE UKRAINIAN SHIELD

І.І. Mihalchenko

Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, NAS of Ukraine, Palladin av., 34, Kyiv03680, Ukraine, е-mail: alcoldan@i.ua

The aim of the investigation is to ascertain the position of the uraniferous sodium metasomatites of the Novokonstantinovka ore field relative to the areas of broken correlation density and magnetic susceptibility of the rocks of the crystalline foundation, the Central-Ukrainian uranium ore-bearing district, the Ukrainian Shield. The investigation is based on the data from previous geological observations, creation of geoinformation  geological map and statistical “boxs”, geocoding spots of pair value of petrophysical properties, estimation of the pair correlation coefficient within statistical “boxs” limits, geocoding these values, and creation of an isoline map of the studied parameter distribution. The study reveals that the uraniferous sodium metasomatites of the ore deposit of the Novoknstantinovka ore field are situated in the areas of the positive low value (0 … +0,2) estimation of the pair correlation coefficient. An independent method has confirmed that the оre deposits of the Novokonstantinovka ore field are situated in the crossing zone of the north-western, north-eastern and submeridional extention faults. Included in petrophysics exploration the method of the metasomatic mapping permits to specify the areas of detailed research.

Keywords: uranium, sodium metasomatites, statistical relation, density, magnetic susceptibility, ore deposit, Novokonstantinovka ore field.

pdf

References:

 1. Belevtsev Ya. N., Koval’ V.B, Bakarzhiev A.Kh. i dr. Geneticheskie tipy i zakonomernosti razmeshcheniya uranovykh mestorozhdeniy Ukrainy [Genetic type and regularities to location uranium of deposit in Ukraine]. Kiev, Naukova dumka, 1995, 396 p.
 2. Shcherbak N.P., Artemenko G.V., Lesnaya I.M., Ponomarenko A.N., Shumlyanskiy L.V. Geokhronologiya rannego dokembriya Ukrainskogo Shchita. Proterozoy [Geochronology of early Precambrian of the Ukrainian shield. Proterozoic]. Kiev, Naukova dumka, 2008, 240 p.
 3. Zankevich B.О., Mihalchenko I.I., Shafranska N.V. Strukturna pozytsiia til metasomatytiv i daiok Novokontantynivskoho rudnoho polia Novoukrainskoho masyvu USHCH [Structural position of metasomatites bodies and dykes of the Novokonstantynivka ore field of the Novoukrainka massif, the Ukrainian Shield]. Naukovi pratsi Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu [Scientific works of the Donetsk national technical university (Ukraine)]. 2011, no. 15 (192), pp.153-161.
 4. Kirovogradskiy rudnyy rayon. Glubinnoe stroenie. Tektonofizicheskiy analiz. Mestorozhdeniya rudnykh poleznykh iskopaemykh [The Kirovograd ore district. Deep structure. Tectonophysical analysis. Ore deposits]. Editors: V.I. Starostenko, O.B. Gintov. Kiev, Prastyi Ludy, 2013, 500 p.
 5. Gurskiy D.S., Esipchuk K.E., Kalinin V.I., Nechaev S.V., Tretyakov Yu.I., Shumlyanskiy V.A., Bakarzhiev A.Kh., LebedN.I., Makivchuk O.F. Metallicheskie poleznye iskopaemye Ukrainy. Metallicheskie i nemetallicheskie poleznye iskopaemye Ukrainy. T. 1. [The useful metallic minerals of Ukraine. The useful metallic and non-metal minerals of Ukraine. V. 1]. Lvov, Tsentr Evropy, 2005, 785 p.
 6. Mihalchenko I.I., Shafranska N.V. Strukturnaya pozitsiya tel uranonosnykh shchelochnykh natrievykh metasomatitov v zone Adabashskogo razloma [Structural oposition of the bodies of uranoferous alkaline natrium metasomatites in the Adabash shear zone]. Mineralogichnyi zhurnal [Mineralogical magazine]. 2011, vol. 33, pp. 79-87.
 7. Mihalchenko I.I. Strukturna pozytsiya formatsiyi luzhnykh natriyevykh metasomatytiv Novoukrayins’koho masyvu. Avtoref. dis. … kand. geol. nauk [Structural position of formation alkaline sodium metasomatites in the Novoukrainka massif. Published dissertation summary of candidate’s degree of geological science]. Kyiv, 2012, 20 p.
 8. Pakhomov V.I., Pakhomov M.I. Ispol’zovanie rezul’tatov ploshchadnogo izucheniya fizicheskikh svoystv gornykh porod dlya kartirovaniya zon gidrotermal’no-metasomaticheskikh izmeneniy pri poiskovykh rabotakh na uran [Usage the result areas research to physical property of the rocks for mapping zones hydrothermal-metasomatites alteration when prospecting for uranium] Materialy po geologii uranovykh mestorozhdeniy. Informatsionnyy sbornik [Materials of the geology uranium deposits. Informational collected articles (Moscow, USSR)]. 1975, no. 38, С. 87-99.
 9. Pakhomov V.I. Obshchaya teoriya obnaruzheniya mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh [The general theory of disclosure ore deposits]. Moscow, 2000, 161 p.
 10. Sizova Т.M. Statistika [Statistics]. St. Petersburg, SPb GYUTMO, 2005, 189 p.
 11. Shcherbakov I.B. Petrologiya Ukrainskogo shchita [Petrology of the Ukrainian shield]. Lvov, ZUKC, 2005, 364 p.