Телефон: 522-81-45
 • Мета

  Основна мета Журналу полягає в реалізації програмних задач, головними напрями яких є:
  ‒ Створення найбільш адаптованого до потреб сьогоднішнього дня доступного видання в галузі природничих наук, яке сприятиме підвищенню рівня наукових та науково-дослідних знань;
  ‒ Популяризація національного та світового досвіду розвитку і активного впровадження геоінформатики − інтегруючої наукової дисципліни пізнання Землі та вирішення проблем надро- та природокористування.

  Задачі

  Науково-дослідна: надання можливості українським та зарубіжним науковцям (дослідникам, теоретикам, практикам, професіоналам) поділитися своїми теоріями, поглядами та результатами досліджень природних геосистем з використанням комплексного підходу: комп’ютерного моделювання, баз даних, баз знань, залученням математичних методів, дистанційного зондування Землі, ГІС-технологій,  інтернет-технологій тощо);
  Освітня: підтримка вищої професійної освіти шляхом вільного безкоштовного представлення наукових статей студентами та аспірантами;
  Інформаційна: задоволення різних категорій користувачів, яких цікавлять функціональні можливості наукового напряму геоінформатика для геонаукових та прикладних цілей.

  Унікальність

  ЖУРНАЛ “Геоінформатика” – перше в Україні наукове міждисциплінарне академічне періодичне видання, яке  об’єднує предметні області галузі наук про Землю в одну базову спеціалізацію, а також  забезпечує  їх тісний взаємозв’язок з іншими науками.

 • Видавнича політика Журналу  проводиться з врахуванням основних базових принципів:

  ‒ дотримання етичних норм, якими повинні керуватися особи, що беруть участь у публікації результатів досліджень (Кодекс етики наукових публікацій);
  ‒ справедливе рецензування рукописей статей з метою запобігання будь-яких фактичних або потенційних конфліктів інтересів між рецензентами і авторами (апарат рецензування);
  ‒ регламентація авторських взаємовідносин з видавцем, визначення авторських та суміжних прав шляхом укладання з усіма авторами договору (згода на публікацію);
  ‒ категоричне засудження проявів плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживання всіх можливих заходів для його недопущення;
  ‒ слідування стандартам якості статей та їх викладення, прийнятими у науковому товаристві, які передбачають актуальність і наукову новизну, достовірність, обґрунтованість та інноваційність публікацій, а також їх якісне оформлення;
  ‒ підтримка сайту Журналу на сучасній видавничій платформі, згідно інформаційної стратегії, що будується на чіткому розподілі способів і термінів представлення актуальної та архівної інформації;
  ‒ чітке дотримання графіку виходу журналу.

 • Редакційні правила та технічні вимоги обумовлені критеріями для включення Журналу до “Переліку провідних рецензованих наукових фахових  видань Україниˮ та міжнародних аналітичних баз даних з урахуванням:

  ‒ вимог до наукових фахових видань України (наказ МОН України №1111 про порядок формування Переліку наукових фахових видань);
  ‒ положення про періодичне видання НАН України (постанова Президії НАН України №283) ;
  ‒ наукових напрямів Журналу (тематичній спрямованості), які встановлено Свідоцтвом про державну реєстрацію;
   умов відповідності рукописей статей діючим вимогам ДАК МОН України (Постанови президії ДАК України № 7-05/1 “Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК Україниˮ (Бюлетень ВАК України. −2003.  − № 1), національним стандартам бібліографічного опису (ДСТУ 8302:2015Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складанняˮ) та іншим нормативно-правовим актам України;
  ‒ національних та міжнародних нормативних документів з підвищення рівня доступності українського інформаційного продукту світовій спільноті (закон України “Про видавничу справуˮ);
   правил для авторів та технічних вимог, встановлених у виданні (правила для авторів).

 • Стратегічні пріоритети політики Журналу орієнтовані на збільшення його доступності у світовому інформаційному просторі та  визнанні в якості інтелектуального ресурсу української науки зі статусом міжнародного конкурентно здатного наукометричного видання.

  Для подальшого розвитку Журналу передбачено:
  ‒ продовження систематичної роботи з інтеграції Журналу у міжнародну систему наукових електронних комунікацій;
  ‒ включення (індексація) до найпоширеніших (найбільш повних та авторитетних) міжнародних електронних бібліотек, каталогів, наукометричних баз даних та пошукових електронних систем цитування (бібліографічних баз) таких як Scopus,Web of Science та ін.;
  ‒ упровадження системи забезпечення кожної наукової публікації цифровим ідентифікатором об’єкта (The digital Object Identifier – DOI) − унікальним гіперпосиланням, яке забезпечує прямий зв’язок із публікацією;
  ‒ створення електронної версії Журналу;
  ‒ мобільний перегляд ставлення, підходів, принципів й методів роботи видання відповідно до міжнародних критеріїв діяльності, загальноприйнятих у світовому науковому співтоваристві;
  ‒ підвищення рівня і культури подання матеріалів до опублікування, ретельне ставлення до якісного представлення пристатейних списків літератури латиницею, англомовністі – застосування термінології властивої іноземним спеціальним текстам у авторському резюме;
  ‒ постійне вживання заходів та створення умов для покращення динаміки публікаційної активності, розширення географії авторів та редакторів, зростання загального рейтингу та індексу цитування Журналу.