Телефон: 522-81-45

Авторам публикаций (журнал) для ближнего зарубежья

Редакція журналу повідомляє:

Завершено прийом статей у № 2′ 2019 року
(графік виходу з друку — 26 червня 2019 року).
 

Розпочато прийом статей у № 3′ 2019 року
(графік виходу з друку — 26 вересня 2019 року).

Статті, які направляються до редакції журналу «Геоінформатика», повинні бути оригінальними, раніше не опублікованими, такими що відповідають тематиці цього наукового видання та не містити прихованої або прямої реклами.

При підготовці та оформленні матеріалів необхідно керуватися вимогами, розробленими редакцією журналу на основі сучасних положень до рецензованих наукових журналів і видань Міністерства освіти і науки України (Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації) та рекомендацій міжнародних науково-виробничих журналів.

О ф о р м л е н н я    т а    п о д а ч а    с т а т е й
Уважно ознайомтеся з нижче представленими вимогами, які носять обов’язковий характер!

Шановні автори!

У зв’язку із збільшенням обсягу робіт редакції на підготовку до публікації статей, пов’язаних з вимогами МОН України до більш ретельного ставлення працівників редакції стосовно дотримання відповідності наукового фахового видання державним видавничим стандартам та наукометричним ознакам, технічною підтримкою, наповненням та розвитком сайту, а також суттєвим збільшенням витрат на кольоровий друк тиражу та розсилання обов’язкових примірників для фінансування підготовки і випуску періодичного журналу “Геоінформатикаˮ Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України (установа-співзасновник/видавець) залучатиме (у встановленому законодавством порядку) кошти фізичних осіб шляхом запровадження публікаційного внеску.

УВАГА! Умовами публікації статті є оплата публікаційного внеску (підстава: підписання двостороннього договору).

Вартість 1 стор. рукопису статті, який представляють відповідно до п. 1, складає 36грн.

Договір для підписання (оформлюється на автора/співавтора, який підписує згоду на публікацію), заявку та рахунок для сплати публікаційного внеску буде надано після прийняття позитивного рішення про публікацію статті. Робота над статтею (підготовка до публікації) починається після підтвердження оплати (будь ласка, надішліть нам скановану копію платіжного документа на електронну пошту редакції журналу). Всі дані можуть передаватися у будь-якому вигляді (письмовому, електронному і т.д.).

Після виходу журналу з друку автору надсилається електронний відбиток статті.

Необхідний комплект матеріалів:

✔ рукопис статті у друкованому варіанті п. 1 (1.1-1.7);
✔ електронна версія статті п. 2 (2.1-2.4). В першу чергу надсилають електронну версію статті та скановані супровідні документи електронною поштою для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу;
супровідні документи (оригінали) п. 3 (3.1-3.3).

 

1. Рукопис статті у друкованому варіанті

Редакція журналу приймає до розгляду рукописи статей українською або російською мовою, надруковані в одному примірнику на стандартних аркушах паперу А4. Обсяг статті: від 15 до 20 сторінок, включаючи титульні данні, текст, таблиці, рисунки, анотації, списки літератури. Всі структурні текстові елементи статті формують на всю сторінку, дотримуючись такого формату: поля з усіх сторін 2 см, перші рядки всіх абзаців з відступом 1 см, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 11, міжрядковий інтервал 2, вирівнювання всього тексту по ширині, нумерація сторінок знизу справа.
На друкованій версії статті всі автори ставлять підписи.

Текст статті представляють в наступному порядку:
1.1. Титульні дані
1.2. Анотація та ключові слова мовою статті
1.3. Основний текст
1.4. Список бібліографічних посилань
1.5. Анотація та ключові слова мовою, відмінною від мови статті (російською / українською)
1.6. Розширена анотація англійською мовою
1.7. Список бібліографічних посилань латиницею (References)

1.1. Титульні дані
— індекс УДК (універсальна десяткова класифікація) розміщують у лівому верхньому кутку сторінки;
— назва статті має бути короткою і інформативною (до 10 слів), друкують малими літерами (шрифт напівжирний);
— ініціали та прізвище кожного автора;
— повна назва і поштова адреса організації (й), країна, електронна адреса кожного автора.

1.2. Анотація та ключові слова мовою статті
В анотації (обсягом 100-150 слів) повинні бути відображені мета роботи, об’єкти вивчення та методи спостереження, основні результати та висновки, виділено нові дослідження чи спостереження. Під анотацією розміщують підзаголовок “Ключові слова: ˮ, а після нього від 3-х до 6 ключових слів або коротких словосполучень, які найбільшою мірою характеризують зміст статті і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова наводяться в називному відмінку і друкуються малими літерами в рядок через коми.

1.3. Основний текст
Основний текст наукової статті повинен містити наступні елементи:
– постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається автор;
– виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
– формулювання цілей статті;
– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
– висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Формули
Складні формули набирають у редакторі Microsoft Equation. Формули довжиною більше 8 см розбивають на окремі блоки довжиною до 8 см. Порядкові номери формул дають арабськими цифрами в круглих дужках в крайньому правому положенні на рядку.

Одиниці виміру
Все позначення одиниць виміру оформлюють відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ.

Таблиці
Таблиці розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Не допускається надання таблиць у вигляді рисунків. Кожну таблицю згадують у тексті! Нумерують таблиці послідовно, в порядку їх першого згадування в тексті. Дають коротку назву кожної з них. Кожен стовпець у таблиці повинен мати короткий заголовок (можна використовувати абревіатури). Всі роз’яснення, включаючи пояснення по нестандартним скороченням, розміщують в примітках (виносках), а не в назві таблиці. Представляють дійсні числа за допомогою десяткових дробів тільки через кому. Для виносок використовують такі символи і в такій послідовності: *, **. Підписи до таблиць оформлюють мовою статті та англійською мовою (Таблиця. 1. …, Table 1. ).

 • Приклад

  Таблиця

Рисунки
Приймаються рисунки (діаграми, графіки, карти, схеми, фото) як у чорно-білому так і в кольоровому варіанті. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 20-25 % загального обсягу статті. Розмір рисунків повинен відповідати формату журналу: шириною 80-160 мм і висотою до 220 мм (у виняткових випадках: не більше 160×220 мм). Текст на рисунках виконують мовою статті (не допускаються написи англійською мовою) шрифтом 8-10 пунктів. Не допускається внесення підписів до рисунка безпосередньо в рисунок. Всі букви, цифри і символи повинні бути чіткими і мати достатні розміри, щоб навіть при зменшенні для публікації кожна деталь була б розбірливою. Рисунки нумерують послідовно відповідно до порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Умовні позначення нумерують арабськими цифрами (1, 2, 3 …), частини рисунків ‒ буквами: а, б, …. Підписи до рисунків оформлюють мовою статті та англійською мовою (Рис. 1. …, Fig. 1. …) через 2 міжрядкові інтервали з нумерацією арабськими цифрами, що відповідають номерам рисунків. При використанні в статті ілюстрацій інших авторів у підпису до рисунку в квадратних дужках вказують номер посилання на дане джерело.

1.4. Список бібліографічних посилань (Зверніть увагу! Починаючи з № 1, 2017 змінено правила оформлення бібліографічних посилань)
Бібліографічне посилання складають згідно ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Бібліографічні посилання в тексті подають у квадратних дужках (наприклад: [1], [2, с. 33-35]) і розміщують строго за алфавітом прізвищ та ініціалів авторів, або перших слів назв за принципом “слово за словомˮ спочатку українські / російські джерела, потім іноземні джерела. Кількість джерел не менше 10 і не більше 25 з датою видання не раніше 20 років, бажано використовувати іноземні джерела. Звіряють наявність всіх посилань, наведених в тексті, і присутніх у списку літератури (і навпаки).
Приклади оформлення бібліографічних посилань

1.5. Анотація та ключові слова мовою, відмінною від мови статті (російською / українською)
Назву статті друкують малими літерами (шрифт напівжирний), ініціали та прізвище кожного автора, повна назва і поштова адреса організації (й), країна, електронна адреса кожного автора, анотація і ключові слова мовою (російською / українською), відмінною від мови статті. Інформація повністю повинна відповідати інформації, поданій у п. 1.2, але на мові, відмінній від мови статті (російською / українською).

1.6. Розширена анотація англійською мовою
Авторське резюме (анотація) до статті є основним джерелом інформації у вітчизняних та зарубіжних інформаційних системах та базах даних, що індексують журнал. Зарубіжні вчені та фахівці з анотації визначають, чи варто звертатися до повного тексту статті. Тому в переліку вимог для включення наукових журналів до наукометричних баз одним з основних умов є якісне представлення анотації статті англійською мовою. Слід особливо підкреслити, що авторське резюме (анотація) призначено виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації.
Назву статті друкують малими літерами (шрифт напівжирний), ініціали та прізвище кожного автора (транслітерація згідно стандартів див. п. 1.7.), повна назва та поштова адреса організації (й), країна, електронна адреса кожного автора, анотація і ключові слова.
Анотація (Abstract) англійською мовою (розширена, структурована по тексту статті) як правило, більша за обсягом (150-350) слів, ніж анотація українською / російською мовою.
Обов’язкові вимоги до анотацій англійською мовою:
– інформативність (не вживати загальних слів);
– оригінальність (не бути «сліпим» перекладом російськомовної анотації);
– змістовність (відображати основний зміст статті і результати досліджень);
– структурованість (дотримуватися логіці викладу матеріалів як в статті):
необхідно, щоб текст анотації включав 4 складових:
– мета та завдання (Purpose),
– метод (Design/methodology/approach),
– результати (Findings),
– практичне значення та висновки (Practical value/implications).
Предмет, тема, мета роботи вказуються в тому випадку, якщо вони не зрозумілі з назви статті, метод або методологію проведення роботи доцільно описувати в тому випадку, якщо вони відрізняються новизною або представляють інтерес з точки зору даної роботи;
– «англомовність» (переклад виконується грамотною англійською мовою): текст повинен бути зв’язковим з використанням слів «отже», «більш того», «наприклад», «в результаті» і т.п. («Consequently», «moreover», «for example», «the benefits of this study», «as a result» etc.) Необхідно застосовувати активний, а не пасивний стан, тобто «The study tested», а не «It was tested in this study »(часта помилка), слід застосовувати термінологію, яка характерна для іноземних спеціальних текстів. Необхідно дотримуватися єдиної термінології в межах анотації.
Автоматизований переклад анотації за допомогою програмних систем (онлайн-перекладачів) категорично заборонений!
Для зручності редагування розширеної анотації англійською мовою необхідно надати редакції її переклад на українську (російську) мову.

1.7. Список бібліографічних посилань латиницею (References)
Окремим блоком наводять всі бібліографічні посилання з транслітерацією оригінальних україно- та російськомовних назв у романському алфавіті (латиниці) або оригінальною англійською мовою (наприклад, стаття в журналі українською/російською мовою, є назва статті та анотація англійською мовою, в такому випадку вказують назву статті англійською, а не транслітерацію) у такій якості, щоб ці посилання могли бути враховані при вивченні цитування публікацій авторів і журналів в науково-метричних базах даних.
Список бібліографічних посилань відповідно до вимог науково-метричної бази SCOPUS оформлюють в тій же послідовності, що і список літератури мови оригіналу статті (див. п. 1.4), якщо у списку є посилання на іноземні публікації, вони повністю повторюються в списку, підготовленому латиницею.
Для формування списку бібліографічних посилань (всіх без винятку посилань) використовують стандарт, подібний до Harvard.

Приклади оформлення бібліографічних посилань

Зверніть увагу на написання назви нашого журналу латиницею: Geoinformatika

Для перекладу кирилиці в романський алфавіт (латиницю) рекомендуємо застосовувати:

 • (Для українського тексту)

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницеюˮ.

  Автоматизувати процес транслітерації можна безкоштовно, скориставшись доступними програмами: http://translit.kh.ua, послідовно виконуючи такі дії:

  1. Входимо в програму Translit.kh.ua.
  2. Вибираємо стандарт «Паспортний (КМУ 2010)».
  3. В поле «Введіть текст тут» вставляємо текст українською мовою.
  4. Наводимо мишку на поле «Конвертувати».

 • (Для російського тексту)

  Система BGN / PCGN, яка являє собою серію стандартів транслітерації, затверджених Палатою США з географічних назв (BGN) та Постійним комітетом з географічних назв Великобританії (PCGN).

  Автоматизувати процес транслітерації можна безкоштовно, скориставшись доступними програмами: http://translit.ru/, послідовно виконуючи такі дії:

  1. Входимо в програму Translit.ru.
  2. У списку «Варианты» вибираємо варіант BGN.
  3. Вставляємо в спеціальне поле текст російською мовою.
  4. Наводимо мишку на поле «в транслит».

Зразок рукопису статті

2. Електронна версія статті (інформація, яку надають окремими файлами на електронному носії або висилають електронною поштою для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам журналу)

2.1. Рукопис статті: див. п. 1 (електронна версія ідентична паперовій) єдиним файлом у форматі Microsoft Word (*.docx). Файлу надають ім’я першого автора статті.
2.2. Розширена анотація англійською мовою та переклад до неї українською (п. 1.6) (приклад оформлення анотації).
2.3. Відомості про авторів українською, російською та англійською мовами: вказують прізвище, ім’я, по батькові (для англійської мови ‒ транслітерація ПІБ залежно від мови статті (див. п. 1.7), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, сферу наукових інтересів, фото (бажано), адресні відомості місця роботи авторів ‒ повна назва організації, поштова адреса, країна, електронна адреса кожного учасника (обов’язково), контактні телефони автора, з яким ведеться листування (форма для заповнення).
2.4. Рисунки в графічних форматах приймаються тільки в *.tif, *.jpg. Щільність точок для растрових файлів – не менше 300 dpi. Кольорові рисунки подають в режимі CMYK. Інші правила щодо оформлення ілюстрацій див. п. 1.3.

3. Супровідні документи (оригінали)

3.1. Письмова рекомендація, підписана керівником установи, де виконана робота (Письмова рекомендація).
3.2. Згода на публікацію, підписана автором статті, який веде переписку з редакцією (Згода на публікацію).
3.3. Матеріали, що направляються до редакції, повинні мати зовнішню (сторонню) рецензію фахівця (що не працює в науково-дослідній установі, де виконана робота) за профілем статті, чий вчений ступінь не може бути нижче доктора наук (із зазначенням повних відомостей про рецензента) , підписану та завірену печаткою організації (Рецензія). Рецензент несе відповідальність за зміст статті, достовірність наданих матеріалів. Наявність позитивної зовнішньої рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редколегією журналу.
Не рецензуються: статті членів-кореспондентів та академіків Національної академії наук України, якщо член академії єдиний або перший з авторів публікації.

Додаткові відомості
Редакція не приймає до розгляду статті, що не відповідають вищенаведеним вимогам.
Матеріали, передані в редакцію, не повертаються.
Авторські екземпляри не передбачені. Журнал можна придбати в редакції журналу або за передплатою.
Редакція надає максимальне сприяння всім аспірантам і здобувачам наукового ступеню в якісному наданні їх матеріалу у журналі.