Телефон: 522-81-45

Geoinformatika 2019; 3(71) : 29-51

УДК 528+550.837+553.98

ТЕХНОЛОГІЯ ЧАСТОТНО-РЕЗОНАНСНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ ДЗЗ: РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИЧНОЇ АПРОБАЦІЇ ПРИ ПОШУКАХ КОРИСНИХ КОПАЛИН У РІЗНИХ РЕГІОНАХ ЗЕМНОЇ КУЛІ. ЧАСТИНА І

М.А. Якимчук1, І.М. Корчагін2

1Інститут прикладних проблем екології, геофізики і геохімії, пров. Лабораторний, 1, м. Київ, 01133, Україна, e-mail: yakymchuk@gmail.com
2Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, просп. Акад. Палладіна, 32, м. Київ, 03680, Україна, e-mail: korchagin.i.n@gmail.com

Наведено матеріали додаткової апробації мобільних прямопошукових методів частотно-резонансної обробки та інтерпретації супутникових знімків і фотознімків у різних регіонах світу. У регіоні Каспію на площах обстеження зафіксовано відгуки на резонансних частотах нафти, газоконденсату, газу та встановлено наявність вертикальних каналів міграції флюїдів і мінеральних речовин. Матеріали робіт на ліцензійних ділянках у Дніпровсько-Донецькій западині та блоках у районі о-ва Крит свідчать, що мобільну технологію можна використовувати для підвищення інвестиційної привабливості ліцензійних блоків. Ділянки видобутку та знахідок бурштину заслуговують детального вивчення з метою виявлення можливих скупчень вуглеводнів у розрізі в районах їх розташування. Скупчення вуглеводнів можуть бути також виявлені в нижніх горизонтах вугільних басейнів, у межах глибинних каналів міграції флюїдів та мінеральних речовин. Скануванням розрізу на двох площах у Прикаспійській западині встановлено наявність глибинних каналів з коренями на глибинах 195 і 723 км, заповнених сіллю. В контурах цих каналів встановлено інтервали відгуків на частотах нафти, в тому числі на поверхні (глибині) 57 км. Ділянки розташування соляних каналів, штоків і шахт також можна вважати перспективними на виявлення нафти, конденсату та газу. Результати досліджень на локальних ділянках у сланцевих басейнах Eagle Ford (США) і Vaca Muerta (Аргентина) свідчать про наявність у цих басейнах скупчень вугліводнів у традиційних колекторах в нижніх горизонтах розрізу. Апробація розроблених прямопошукових методів показала їх працездатність, ефективність та доцільність практичного застосування при пошуках і розвідці рудних та горючих корисних копалин.

Ключові слова: прямі пошуки, вертикальний канал, вулкан, глибинна будова, розріз, нафта, газ, водень, бурштин, сіль, алмаз, кімберліти, хімічні елементи, супутникові дані, мобільна технологія, аномалія, обробка даних дистанційного зондування Землі, інтерпретація, вертикальне зондування.

Повний текст публікації