Телефон: 522-81-45

2010 рік

Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики – 2010

 

Загальна геоінформатика та інформатизація геологічної історії

 • 35 лет развития украинской геоинформатики
  (Кулинкович А.Е., Якимчук Н.А., Татаринова Е.А.)

  Рассматриваются три этапа развития украинской геоинформатики. Первый этап – третья четверть ХХ века – возникновение и промышленное использование компьютерных технологий при поисках и разведке полезных ископаемых в Украине. Второй этап – последняя четверть ХХ века – формирование геоинформатики как особой дисциплины геологического профиля и как интегрирующего фактора в науках о Земле. Третий этап – начало ХХI века – организационное оформление украинской геоинформатики и ее международное признание.

  Ключевые слова: геоинформатика, компьютерные технологии, интегрирующийфактор, международное признание.

  35 років розвитку української геоінформатики
  (А.Є. Кулінкович, М.А. Якимчук, О.О. Татарінова)

  РЕЗЮМЕ. Розглядаються три етапи розвитку української геоінформатики. Перший етап – третя чверть ХХ ст. – виникнення і промислове використання комп’ютерних технологій при пошуках і розвідці корисних копалин в Україні. Другий етап – остання чвертьХХ ст. – формування геоінформатики як особливої дисципліни геологічного профілю і як інтегруючого чинника в науках про Землю. Третій етап– початокХХI ст.– організаційне оформлення української геоінформатики і її міжнародне визнання.

  Ключові слова: геоінформатика, комп’ютерні технології, інтегруючий чинник, міжнародне визнання.

  35 years development of geoinformatics inUkrainian
  (A.E. Kulinkovich, M.A.Yakymchuk, O.O. Tatarinova)

  SUMMARY. It is considered the three periods in evolution of Ukrainian geoinformatics. The first period (the third quarter of the 20-th century) – appearance and industrial utilization of computer technologies in searching of mineral deposits in Ukraine. The second period (the last quarter of the 20-th century) – formation of geoinformatics as a geologic scientific discipline and as an integrating factor in geosciences. The third period (beginning of the 21 century) – an organization forming of the Ukrainian geoinformatics and its international admission.

  Keywords: geoinformatics, computer technologies, integrating factor, internationalpdf

 • Практическая информатизация стратиграфических исследований
  (Гончаров В.Е., Каленская А.Н., Пупова М.А.)

  В статье продолжена разработка геологического направления развития информационных технологий (инфогеологии). Предложено рассматривать теоретическую и практическую составляющие информатизации стратиграфии. Доказано, что геологические профили и карты – средства исследования стратиграфии. Разработаны принципы построения информационно-стратиграфических профилей. На конкретном примере показана возможность использования предложенных построений в практике проведения научных исследований и ГРР.

  Ключевые слова: фундаментальный, геологический, теоретическая информатизация, практическая информатизация, стратиграфические знания, результативность, стратиграфический горизонт, распространение слоёв, геологическая картография, научный подвиг, прикладное значение, информационно-стратиграфический профиль.

  Практична інформатизація стратиграфічних досліджень
  (В.Є. Гончаров, Г.М. Каленська, М.А. Пупова)

  РЕЗЮМЕ. Устатті продовжено розробку геологічного напряму розвитку інформаційних технологій (інфогеології). Запропоновано розглядати теоретичну та практичну складові інформатизації стратиграфії. Доведено, що геологічні профілі і карти є засобом дослідження стратиграфії. Розроблено принципи побудови інформаційно-стратиграфічних профілів. На конкретному прикладі показана можливість використання запропонованих побудов у практиці проведення наукових досліджень та ГРР.

  Ключові слова: фундаментальний, геологічний, теоретична інформатизація, практична інформатизація, стратиграфічні знання, результативність, стратиграфічний горизонт, розповсюдження верств, геологічна картографія, науковий подвиг, прикладне значення, інформаційно-стратиграфічний профіль.

  The practical information stratigraphic researches
  (V.E. Goncharov,A.N. Kalenska, M.A. Pupova)

  SUMMARY. The development of a geological direction in information technologies development (information geology) is continued in the article. It is offered to consider theoretical and practical components of information stratigraphic. Is proved, that geological sections and themaps aremeans of stratigraphy research. The principles are

  developed and it is offered to use the construction of information stratigraphic sections. On a concrete example the opportunity of use the offered constructions in practice of scientific researches and realization is shown.

  Keyworks: fundamental, geological, theoretical informatization, practical informatization, stratum knowledges, effectiveness, stratum horizon, distribution of layers, geological cartography, scientific exploit, applied value, informatively-stratum type.pdf

 

Теорія і практика інтерпретації гравітаційних, магнітних та електричних полів

 • Про спосіб швидкого вирішення прямої задачі гравірозвідки і магніторозвідки з використанням кінцево-елементних апроксимацій
  (Анікеєв С.Г. )

  Представлено швидкий спосіб вирішення прямої задачі граві- і магніторозвідки для складних геологічних моделей, апроксимацією яких єщільна упаковка великої кількості (100∙106 і більше) малих однорідних паралелепіпедів. Ефективності способу досягнуто шляхом зведення прямої задачі до операції згортки із застосуванням дискретного перетворенняФур’є. Явища, спричинені апроксимацією прямої задачі лінійною згорткою та трансформацією лінійної згортки у колову, враховані структурними перебудовами підінтегральних функцій.

  Ключові слова: швидке вирішення прямої 3D задачі гравірозвідки і магніторозвідки, складні моделі, апроксимація, щільна упаковка великої кількості однорідних паралелепіпедів, дискретне перетворення Фур’є, лінійна і колова згортка.

  О способе быстрого решения прямой задачи гравиразведки и магниторазведки с использованием конечно-элементных аппроксимаций
  (С.Г. Аникеев)

  РЕЗЮМЕ. Описан быстрый способ решения прямой задачи грави- и магниторазведки для сложных геологических моделей, аппроксимацией которых служит плотная упаковка большого числа (100∙106 и более) малых однородных параллелепипедов. Эффективность способа решения прямой задачи обеспечена представлением ее в виде операции свертки с использованием дискретного преобразования Фурье. Явления, обусловленные аппроксимацией прямой задачи линейной сверткой и трансформацией линейной свертки в круговую, учтены структурными перестройками подинтегральных функций.

  Ключевые слова: быстрое решение прямой 3D задачи гравиразведки и магниторазведки, сложные модели, аппроксимация, плотная упаковка большого количества однородных параллелепипедов, дискретное преобразование Фурье, линейная и круговая свертка.

  About a way of the fast solution of a gravity and magnet direct with use initeelement approximations
  (S.G. Anikeyev)

  SUMMARY. The article represents the fast way of the solution of a gravity and magnetic directs for the complex geologicalmodels,which approximated is dense packing of the big number (can be 100∙106 and more) of small homogeneous parallelepipeds. The efficiency of theway of solution of a direct problemis provided by its representation in the formof operation of convolution with use of discrete transformation Fourier. The phenomena caused approximate of a direct problemby linear convolution and transform of linear convolution in circular convolution, are considered structural rebuilding of the integrand functions.

  Keywords: the solution of a gravity and magnetic 3D directs, complex models, approximate, dense packing of the big number of homogeneous parallelepipeds, fast Fourier transform, linear convolution and circular convolution.pdf

 • Геофізичні дослідження ранньослов’янського поселення поблизу м Обухів
  (Бондар К.М., Віршило І.В., Хоменко Р.В., Петраускас О.В., Шишкін Р.Г., Скиба А.В.)

  Представлені результати дослідження території Південної Ділянки ранньослов’янського поселенняОбухів–2 геофізичними методами. За даними магнітної зйомки локалізовані і розкопані археологічні об’єкти – напівземлянкові житла і відкриті вогнища, які датуються 7–9 ст. н. е. Вивчені магнітні властивості ґрунтів і археологічнихматеріалів. За допомогою методу електричного опору досліджено структуру джерела одної з археологічно перспективних магнітних аномалій.

  Ключові слова: магнітна зйомка, археологічна пам`ятка, вертикальне електричне зондування.

  Геофизические исследования раннеславянского поселения вблизи г. Обухов
  (К.М. Бондар, И.В. Виршило, Р.В. Хоменко, О.В. Петраускас, Р.Г. Шишкин, А.В. Скиба)

  РЕЗЮМЕ. Представлены результаты исследования территории раннеславянского поселенияОбухов-2 геофизическими методами. По данным магнитной съемки локализованы и раскопаны археологические объекты– жилища-полуземлянки и открытые очаги, которые датируются 7–9 вв. н. э. Измерены магнитные свойства почв и археологических материалов. С помощью метода электрического сопротивления изучена структура источника одной из археологически перспективныхмагнитных аномалий.

  Ключевые слова: магнитная съемка, археологический памятник, вертикальное электрическоезондирование.

  Geophysical prospecting of Early Slavic settlement near Obukhiv
  (K.M. Bondar, I.V. Virshylo, R.V. Khomenko, O.V. Petrauskas, R.G. Shyshkin, A.V. Skyba)

  SUMMARY. The results of geophysical prospection of Early Slavic settlement Obukhiv-2 are represented in the paper.Archaeological objects, dugout dwellings and hearthes of 8–9 cent. AC, recognized from magnetic map are excavated. Magnetic properties of soils and archaeologicalmaterials are examined. The structure of single magnetic anomaly source is studied with electrical resistivity method.

  Keywords: magnetic survey, archaeological site, vertical electrical sounding.pdf

 • Тектонофизический анализ гравитационного поля: идея, теория, методика и геологические результаты
  (Вандышева К.В., Кадышева Е.В., Филатов В.В.)

  Тектонофизический анализ гравитационного поля дает количественное представление о напряженно деформированном состоянии геологической среды. Основные результаты анализа хорошо согласуются с оценками тектонофизической обстановки в пределах месторождений, полученными другими методами. Поэтому правомерен вывод о том, что теоретические предпосылки разрабатываемого тектонофизического анализа поля силы тяжести верны, а его результаты имеют практическое значение.

  Ключевые слова: гравитационное поле, дилатация, тектонофизический анализ, напряженно-деформированное состояние геологической среды, Тагило-Кушвинский железорудный район, Березовское золоторудное месторождение.

  Тектонофізичний аналіз гравітаційного поля: ідея, теорія, методика та геологічні результати
  (К.В. Вандишева, О.В. Кадишева, В.В. Філатов)

  РЕЗЮМЕ. Тектонофізичний аналіз гравітаційного поля дозволяє скласти кількісне уявлення щодо напружено деформованого стану геологічного середовища. Основні його результати добре узгоджуються з оцінками тектонофізичних параметрів родовищ, одержаними за допомогою інших методів. Отже, можна твердити, що теоретичні засади тектонофізичного аналізу поля сили тяжіння є правильними, а його результати мають практичне значення.

  Ключові слова: гравітаційне поле, дилатація, тектонофізичний аналіз, напружено деформований стан геологічного середовища, Тагіло-Кушвинський залізорудний район, Березовське золоторудне родовище.

  Tectonophysical analysis of the gravitational field: idea, theory, techniques andgeological results
  (K.V. Vandisheva, E.V. Kadysheva, V.V. Filatov)

  SUMMARY. The Tektonofizichesky analysis of a gravitational field, gives quantitative representation only about one of the parties of this phenomenon – about the is intensedeformed condition of environment. The basic results of the analysis will well be coordinated with estimations tektonofizichesky conditions within the deposits, received other methods. Therefore a legitimate conclusion that theoretical preconditions developed tektonofizichesky the analysis of a field of a gravity are true, and its results have practical geological values.

   Keywords: the gravitational field, dilatation, tectonophysical analysis, the stress-strain state of geological environment, Tagilo-Kushvinsky iron district, Beresovsky gold bearing deposit.pdf

 • Справедливость законов геометрической оптики для геопотенциальных полей в неоднородных средах как теоретическая основа гравитационной томографии
  (Вдовина Е.П.)

  Характеристики статических геопотенциальных полей (гравитационного, электрического, магнитного) в неоднородных средах подчиняются законам геометрической оптики. Для статических полей сформулирован принципФерма и записано уравнение эйконала. Это дает возможность применения известного математического аппарата томографического восстановления физических свойств сред для решения прямых и обратных задач геопотенциальных полей. 

  Ключевые слова: геопотенциальное поле, геометрическая оптика, принцип Ферма, уравнение эйконала.

  Справедливість законів геометричної оптики для геопотенціальних полів у неоднорідних середовищах як теоретична основа гравітаційної томографії
  (О.П. Вдовина)

  РЕЗЮМЕ. Характеристики статичних геопотенціальних полів в неоднорідних середовищах підпорядковуються законам геометричної оптики. Для статичних полів сформульований принцип Ферма та записано рівняння ейконала. Це дає можливість застосування відомого математичного апарата томографічного відновлення фізичних властивостей середовищ з метою розв’язку прямих та обернених задач геопотенціальних полів.

  Ключові слова: геопотенціальне поле, геометрична оптика, принцип Ферма, рівняння ейконала.

  The Validity of the Laws of Geometrical Optics for Geopotential Fields in Heterogeneous Environments as the Theoretical Basis of Gravitational Tomography
  (E.P. Vdovina)

  SUMMARY. The characteristics of the static geopotential fields (gravitational, electric, magnetic) in the heterogeneous environments subject to the laws of the geometrical optics. The principle of Fermat is formulated and recorded the eikonal equation for the static fields. It is permits the well-known mathematical apparatus of the topographic reconstruction of the physical properties of the mediums with the aim to find the solutions for the direct and inverse problems of the geopotential fields.

  Keywords: geopotential fields, geometrical optics, principle of Fermat, eikonal equation.pdf

 • К истолкованию магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона(Украинский щит)
  (Зейгельман М.С., Михеева Т.Л., Панченко Н.В.)

  Рассмотрены методика и результаты интерпретации магнитных аномалий над телами рудных габброидов Коростенского плутона. Применение методики интерпретации продемонстрировано на примере двух объектов с фосфатно-титановой рудной минерализацией. Построены модели магнитоактивных источников, дано их геологическое истолкование. Сформулирован ряд выводов относительно зональной структуры габброидов, особенностей их намагниченности, структур магнитных аномалий и их возможных источников.

  Ключевые слова: магнитное поле, намагниченность, интерпретация, модель, автоматизированный подбор, рудные габброиды, фосфатно-титановое оруденение, природа магнитных аномалий.

   До тлумачення магнітних аномалій над тілами рудних габброїдів Коростенського Плутона (Українськийщит)
  (М.С. Зейгельман, Т.Л. Міхеєва, Н.В. Панченко)

  РЕЗЮМЕ. Розглянуто методику та результати інтерпретації магнітних аномалій над тілами рудних габброїдів Коростенського плутона. Застосування методики інтерпретації продемонстровано на прикладі двох об’єктів з фосфатно-титановою рудною мінералізацією. Побудовано моделі магнітоактивних джерел, наведено їх геологічне тлумачення. Сформульовано ряд висновків щодо зональної структури габброїдів, особливостей їх намагніченості, структури магнітних аномалій та їх можливих джерел.

  Ключові слова:магнітнеполе, намагніченість, інтерпретація, модель, автоматизований підбір, рудні габброїди, фосфатно-титанове зруденіння, природамагнітних аномалій.

  To interpretation of magnetic anomalies above bodies ore gabbroides of the Korosten pluton (Ukrainian Shield)
  (M.S. Zeygelman, T.L. Mikheeva, N.V. Panchenko)

  SUMMARY. The technique аnd results of interpretation ofmagnetic anomalies above bodies ore gabbroides of the Korosten pluton are considered. The technique of interpretation is shown by the example of two objects enriched phosphate-titanium mineralization. Models of magnitoactive sources are constructed, their geological interpretation is given.Asome of propositions concerning zone structure of gabbroides, features of their magnetization, structure of magnetic anomalies and their possible sources is generated.

  Keywords:magnetic field, magnetization, interpretation,model, automatic fitting, oregabbroides, phosphate-titaniummineralization, nature ofmagnetic anomalie.pdf

 • Повышение пространственного разрешения при решении задач гравиметрии и магнитометрии
  (Миронцов Н.Л. )

  Предложен неитерационный метод решения уравненияФредгольма первого рода с ядром типа свертка. Показано, что данный метод позволяет решать задачи гравиметрии и магнитометрии с пространственным разрешением, сопоставимым с шагом измерения аномального поля.

  Ключевые слова: Уравнение Фредгольма первого рода, гравиметрия, магнитометрия.

  Підвищення просторової роздільної здатності під час вирішення задач гравіметрії та магнітометрії
  (М.Л. Миронцов)

  РЕЗЮМЕ. Запропоновано неітераційний метод розв’язання рівнянняФредголь- му першого роду з ядром типу згортка. Показано, що даний метод дозволяє розв’язувати задачі гравіметрії та магнітометрії з просторовою роздільною здатністю спів ставною з кроком виміру аномального поля.

  Ключовы слова: Фредгольма першого роду, гравіметрія, магнітометрія.

  Improvement of spatial resolution for solving gravimetry and magnetometry problems
  (N.L. Myrontsov)

  SUMMARY. Non-iteration method for solving the Fredholmequation of the first kind with the kern of convolution type was proposed. It has been shown that this method allows solving gravimetry and magnetometry problems with spatial resolution comparable with the step of measurement of anomalous field.

  Keywords: Fredholm equation of the first kind, gravimetry, magnetometry.pdf

 • Обратная задача гравиметрии и магнитометрии с итерационными поправками на основе фильтрующих функций моментов невязок поля
  (Миненко П.А.)

  Разработан итерационный метод решения нелинейной обратной задачи гравиметрии и магнитометрии на основе совместного применения в одной итерации нескольких видов поправок к параметрам.

  Ключевые слова: гравиметрия, магнитометрия, обратная задача, итерационный метод, итерационная поправка, фильтрующая функция, моменты невязок поля, критерий оптимизации поправок.

  Обернена задача гравіметрії та магнітометрії з ітераційними поправками на основі фільтруючих функцій моментів нев’язок поля
  (П.О. Міненко)

  РЕЗЮМЕ. Розроблено ітераційний метод розв’язку лінійної оберненої задачі гравіметрії та магнітометрії на основі сумісного використання в одній ітерації декількох видів поправок до параметрів.

  Ключові слова: гравіметрія, магнітометрія, обернена задача, ітераційний метод, ітераційна поправка, фільтрувальна функція, моменти нев’язок поля, критерій оптимізації поправок.

  Return problem gravity and magnetic with iterative amendments on the basis of filter functions of moments of divergences of field
  (P.A. Minenko)

  SUMMARY. Created an iterative method of the decision of a nonlinear return problem gravity and magnetic on the basis of joint application in one iteration of several types of amendments to parameters.

  Keywords: gravimetric survey, magnetic survey, return problem, iterative method, iterative amendment, moments of divergences of field, criterion of optimization of amendments.pdf

 • Трансформація інформативних сигналів становлення поля в ефективні геоелектричні параметри з використанням інтегральних часових характеристик перехідних процесів
  (Рева М.В., Руденко Т.В., Єгорова Н.С., Андрієвська Л.П.)

  Запропонована методика трансформації інформативних сигналів, що за методом становлення поля реєструють індукційні датчики, в ефективний опір та поздовжню провідність. Трансформація інформативних сигналів заснована на використанні їх інтегральних перехідних характеристик. Показано, щоцей підхідможе забезпечувати оптимальну обробку та візуальний аналіз інформативних сигналів у довільній просторово-часовій області експериментальних спостережень.

  Ключові слова: перехідний процес, часова характеристика, магнітне поле, геоелектричний розріз, індукційний датчик.

  Трансформация информативных сигналов становления поля в эффективные геоэлектрические параметры с использованием интегральных временных характеристик переходных процессов
  (Н.В. Рева, Т.В. Руденко, Н.С. Егорова, Л.П. Андриевская)

  РЕЗЮМЕ. В работе предложена методика трансформации информативныхсигналов, которые в соответствии с методом становления поля регистрируют индукционные датчики, в эффективное сопротивление и продольную проводимость. Трансформация сигналов основана на использовании ихинтегральных переходных характеристик. Показано, что данныйподходможет обеспечивать оптимальную обработку и визуальный анализ информативных сигналов в любой пространственно-временной области экспериментальных наблюдений.

  Ключевые слова: переходный процесс, временная характеристика, магнитное поле, геоэлектрический разрез, индукционный датчик.

  Field formation informative signals transformation to the effective geoelectrical parameters using integral characteristics of transitional processes
  (M.V. Reva, T.V. Rudenko, N.S. Egorova, L.P.Andrievska)

  SUMMARY. A method of informational signals transformation, which are registered using themethod of field formation, to the effective resistance and longitudinal conductance is proposed. Signal transformation is based on the use of their integral transitional characteristics. We chow that this approach can provide optimal processing and visual analysis of informative signals in any spatio-temporal area of the experimental observations. 

  Keywords: transient process, time behaviour, magnetic field, geoelectric profile, induction sensor.pdf

Петрофізичне та петрогеохімічне моделювання геологічного середовища

 • Вплив характеру насичення пустотного простору карбонатних порід на параметри пружної анізотропії
  (Вижва С.А., Безродна І.М., Безродний Д.А.)

  Проведений аналіз параметрів пружної анізотропії колекції зразків вапняків НовоМиколаївської площі Дніпровсько-Донецької западини в залежності від їх флюїдного стану. Встановлено зв’язок коефіцієнтів пружної анізотропії, індикаційних поверхонь пружних хвиль з наявністю та орієнтацією систем мікро- та макротріщинуватості, структурою пустотного простору.

  Ключові слова: параметри пружної анізотропії, вплив характеру насичення, петрофізичні дослідження.

  Влияние характера насыщения пустотного пространства карбонатных пород на параметры упругой анизотропии
  (С.А. Выжва, И.М. Безродная, Д.А. Безродный)

  РЕЗЮМЕ. Проведен анализ параметров упругой анизотропии коллекции образцов изветсняков Ново-Николаевской площади Днепровско-Донецкой впадины в зависимости от их флюидного состояния. Установленно связь коэффициентов упругой анизотропии, индикационных поверхностей упругих волн с наличием и ориентацией систем микро- и макротрещин, структурой пустотного пространства.

  Ключевые слова: параметры упругой анизотропии, влияние характера насыщения, петрофизические исследования.

  The influence of the saturation character of the empty space of carbonate rockson the parametres of elastic anysotrophy
  (S.A. Vygva, I.M. Bezrodna, D.A. Bezrodniy)

  SUMMARY. Analysis of parameters of elastic anisotropy of collection of standards of limestone’s Novo-Mykolaivska area ofDnipro-Donetsk depression depending on their fluid state is carried out. Connection of coefficients of elastic anisotropy, indication surfaces of resilient waves with a presence and orientation of the systems mikro- and makrocraccks, by the structure of emptiness space is set.

  Keywords: parameter elastic anisotropy, influence of character fluid saturation, petrophysical research.pdf

 • Изотопный возраст постколлизионных жильных гранитов в Терноватской структуре (Приазовский мегаблок Украинского щита)
  (Демедюк В.В.)

  В результате выполненных геохимических и геохронологических исследований в Терноватской структуре выделена интрузивная фаза коровых двуполевошпатовых гранитов возрастом 2190 млн лет, которая сформировалась после завершения коллизии Волчанского, Ремовского и Гуляйпольского блоков.

  Ключевые слова: граниты, коллизия, изотопный возраст, блок, интрузия.

  Ізотопний вік постколізійних жильних гранітів в Терноватській структурі (Приазовський мегаблок Українського щита)
  (В.В. Демедюк)

  РЕЗЮМЕ. В результаті виконаних геохімічних і геохронологічних досліджень у Тернуватській структурі виділена інтрузивна фаза корових двопольовошпатових гранітів віком 2190 млн років, що сформувалась після завершення колізії Вовчанського, Ремівського та Гуляйпольського блоків.

  Ключові слова: граніти, колізія, ізотопний вік, блок, інтрузія. 

  Isotopic age of postcollision vein granites in Ternovatka structure (Priazov megablock)
  (V.V. Demedyuk)

  SUMMARY. As a result of geochemical and geochronological investigated, in Ternovatka structure allocated intrusive phase of crustal two feldspars granites 2190 Ma, which was formed after the collision of Volchansky, Removsky and Gulyaypolsky blocks.  

  Keywords: granite, collision, isotopic age, block, intrusion.pdf

 • Определение качества химических анализов гранитов
  (Есипчук К.Е., Коновал Н.М., Семка Л.В.)

  Рассмотрены разные типы ошибок, возможных во время выполнения химического анализа горных пород. Предложена новая методика пересчета химического состава гранитоидов на их приблизительный модальный минеральный состав. Приведен химический состав 12 образцов гранитоидов житомирского и кировоградского комплексов и выполнен его пересчет на минеральный состав по этой методике с целью оценки качества анализов. 

  Ключевые слова: химические анализы, определение, качество, граниты, ошибка, новая методика, оценка.

  Визначення якості хімічних аналізів гранітів
  (К.Ю. Єсипчук , Н.М. Коновал, Л.В. Сьомка)

  РЕЗЮМЕ. Розглянуто різні типи похибок, можливих під час виконання хімічного аналізу гірських порід. Запропоновано нову методику перерахунку хімічного складу гранітоїдів на їх наближений модальний мінеральний склад. Наведено хімічний склад 12 зразків біотитових гранітів житомирського і кіровоградського комплексів та виконано його перерахунок на мінеральний склад за цією методикою з метою виявлення якості аналізів.

  Ключові слова: хімічні аналізи, визначення, якість, граніти, помилка, новий метод, виявлення.

  The determination of the quality chemical analysis of the granites
  (K.E. Esipchuk, N.M.Konoval, L.V. Somka)

  SUMMARY. There are considered different types of the mistakes during chemical analysis of the rocks. Proposed the new method of the evaluation granitoids chemical composition to their modalmineral composition. There are evaluated 12 analysis of the granites zitomyr and kirovograd complexes to theirmineral composition and estimated

  the quality of the analysis.  

  Keywords: chemical analysis, determination, quality, granites, error, new method, estimating.pdf

 • Термобарическое петрофизическое прогнозное моделирование вещественного состава глубинных горизонтов литосферы при интерпретацииматериалов глубинного сейсмического зондирования
  (Корчин В.А., Буртный П.А., Карнаухова Е.Е.)

  Рассмотрены некоторые особенности методических приемов петроскоростного термобарического моделирования. Приведены примеры прогнозной оценки распределения с глубиной горных пород некоторых участков земной коры Украинского щита вдоль отдельных профилей глубинного сейсмического зондирования. 

  Ключевые слова: упруго-плотностные характеристики, высокие РТ-параметры, петроскоростное термобарическое моделирование.

  Термобаричне петрофізичне прогнозне моделювання речовинного складу глибинних горизонтів літосфери під час інтерпретації матеріалів ГСЗ
  (В.О. Корчин, П.О. Буртний, О.Є. Карнаухова)

  РЕЗЮМЕ. Розглянуто деякі особливості методичних прийомів петрошвидкісного термобаричного моделювання. Наведено приклади прогнозної оцінки розподілу з глибиною гірських порід деяких ділянок земної кори Українського щита уздовж окремих профілів глибинного сейсмічного зондування.

  Ключові слова: пружно-щільністні характеристики, високі РТ-параметри, петрошвидкістне термобаричне моделювання.

  Thermobaric petrophysical prognostic modeling of the material composition of deep horizons of the lithosphere during DSS data interpretation
  (V.A. Korchin, P.A. Burtnui, E.E. Karnaukhova)

  SUMMARY. Some features ofmethodicalmeans of petrovelocity thermobaricmodeling have been considered. Examples of the prognosis estimation of distributing with the depth of rocks of some areas of the Earth’s crust of the Ukrainian shield along the separate profiles of the deep seismic sounding have been given.

  Keywords: elastic-plastic characteristics, high PT-parameters, petrovelocity thermobaric modeling.pdf

 • Про склад і об’єми гранітоїдних комплексів Волинського мегаблоку Українського щита за результатами інтерпретаціїпетрогеохімічних даних
  (Костенко Н.В.)

  За допомогою кількісних методів на основі вивчення закономірностей розподілу петрохімічного і мікроелементного складу гранітоїдних утворень Волинського мегаблоку Українського щита проведено їх розчленування, визначено породний склад окремих комплексів, з’ясовано їх геолого-структурні позиції. Результати дослідження свідчать про двоетапний характер процесів гранітоутворення на території мегаблоку. Іншими словами, можна говорити про існування тут двох різновікових мегакомплексів, перший з яких відповідає фазі активного магматизму, а другий– фазі магматичної активізації.

  Ключові слова: Волинський мегаблок, Український щит, гранітоїдні комплекси, петрогеохімічні дані.

   О составе и объеме гранитоидных комплексов Волынского мегаблока Украинского щита по результатам интерпретации петрогеохимических данных
  (Н.В. Костенко)

  РЕЗЮМЕ. С применением количественных методов на основе изучения закономерностей распределения петрохимического и микроэлементного состава гранитоидных образований Волынского мегаблока Украинскогощита проведено их расчленение, определены породный состав отдельных комплексов и их геолого-структурные позиции. Результаты исследования свидетельствуют о двуэтапном характере процессов гранитообразования на территории мегаблока. Другими словами, можно говорить о существовании тут двух разновозрастных мегакомплексов, первый из которых соответствует фазе активного магматизма, а второй – фазе магматической активизации.

  Ключевые слова: Волынский мегаблок, Украинский щит, гранитоидные комплексы, петрогеохимические данные.

   About composition and volumes of the granitoids complexes of the Volynsky megablock of the Ukrainian Shield by results of interpretation of the petrogeochemical data
  (N.V. Kostenko)

  SUMMARY. There was carried out the partition and the rock’s composition of separate granitoids complexes of theVolynskymegablock ofUkrainian Shield (US) at quantitative level on the basis of studying laws of distribution of the petrochemical and trace elements compositions of granitoids. There was determined their structural positions. Results of research testify about 2 stages of processes of granitoid’s formation on territory of the megablock. In other words, it is possible to speak about existence here twomegacomplexes of different age, first ofwhich answers a phase of activemagmatizm, and second – to a phase of magmatic activization.

  Keywords: Volynsky megablock, Ukrainian Shield, granitoids complexes, petrogeochemical data.pdf

 • Реконструктивна непараметрична геодинамічна класифікація гранітоїдів за петрофізичними даними (на прикладі порід Українського щита)
  (Шабатура О.В.)

  Результати генетичного петрофізичного аналізу гранітоїдів переважно представлені непараметричними даними. Шляхом виконання послідовних геоінформаційних процедур їх обчислення за допомогою методу дерев класифікації можна одержати класифікаційну модель і дискримінанті петрофізичні критерії, що добре описують належність гранітоїдних утворень до геодинамічних класів.

  Ключові слова: гранітоїди, непараметрична класифікація, геодинаміка, Українськийщит.

   Реконструктивная непараметрическая геодинамическая классификация гранитоидов по петрофизическим данным (на примере пород Украинского щита)
  (А.В. Шабатура)

  РЕЗЮМЕ. Результаты генетического петрофизического анализа гранитоидов преимущественно представлены непараметрическими данными. Путем использования последовательных геоинформационных процедур их вычислений с помощью метода деревьев классификации можно получить классификационную модель и дискриминантные петрофизические критерии, хорошо описывающие принадлежность гранитоидных образований к геодинамическим классам. 

  Ключевые слова: гранитоиды, непараметрическая классификация, геодинамика, Украинскийщит.

   Reconstructive non-parametric geodynamical classification of granitoids with petrophysical data (on example of Ukrainian Shield rocks)
  (O.V. Shabatura)

  SUMMARY. Mostly, the results of genetic petrophysical analysis of granitoids are presented by non-parametric data. In case of using of successive geoinformational processing of their calculations, with the trees classifications, а classification model and discriminates petrophysical criteria are obtained.

  Keywords: granitoids, non-parametric classification, geodynamics, Ukrainian shield.pdf

 • Ангаро-Витимский батолит-гигант: первые данные по анизотропии магнитной восприимчивости пород итектонические следствия
  (Шацилло А.В., Федюкин И.В.)

  В работе представлены первые данные по анизотропии магнитной восприимчивости пород северо-восточной части Ангаро-Витимского позднегерцинского батолита (западное Забайкалье). Полученные результаты позволяют в первом приближении оценить динамику расплава при становлении батолита и выявить направления максимальных сжимающих напряжений, существовавших в син- и постмагматическое время. Проведен анализ мировых литературных данных по анизотропии магнитной восприимчивости позднегерцинских батолитов. Показано, что величины общей анизотропии Ангаро-Витимского батолита явно аномальны по отношению к аналогичным данным по структурам близкого возраста и генезиса других регионов мира, что, вероятно отражает существенную геодинамическую специфику образования батолита. На основе комплекса геохронологических, стратиграфических, петро- и палеомагнитных данных предложена принципиально новая геодинамическая модель формирования Ангаро-Витимского батолита. 

  Ключевые слова: анизотропия магнитной восприимчивости, граниты, АнгароВитимский батолит, геодинамическиемодели.

  Ангаро-Вітімський батоліт-гігант: перші дані з анізотропії магнітної сприйнятливості порід і тектонічні наслідки
  (А.В. Шацилло, І.В. Федюкін)

  РЕЗЮМЕ. У роботі представлені перші дані з анізотропії магнітної сприйнятливості порід північно-східної частини Ангаро-Вітімського пізньогерцинського батоліта (західне Забайкалля). Отримані результати дозволяють в першому наближенні оцінити динаміку розплаву при становленні батоліта і виявити напрями максимальних стискуючих напруг, що існували в син- і постмагматичний час. Проведений аналіз світових літературних даних з анізотропії магнітної сприйнятливості пізньогерцинських батолітів. Показано, що величини загальної анізотропії Ангаро-Вітімського батоліта аномальні по відношенню до аналогічних даних по структурах близького віку і генезису інших регіонів світу, що, ймовірно відображає істотну геодинамічну специфіку утворення батоліта. На основі комплексу геохронологічних, стратиграфічних, петро- і палеомагнітних даних запропонована принципово нова геодинамічна модель формування Ангаро-Вітімського батоліта. 

  Ключові слова: анізотропія магнітної сприйнятливості, граніти, Ангаро-Вітімський батоліт, геодинамічні моделі.

   The Angara-Vitim giant batholith: the first data on anisotropy of rocks magnetic susceptibility and tectonic consequence
  (A.V. Shatsillo, I.V. Fedyukin)

  SUMMARY. We present first data on anisotropy of magnetic susceptibility (AMS) of rocks of north-eastern part of the Late Hercinian Angara-Vitim batholite (western Transbaikalia). At first approximation obtained data allow to estimate dynamics of magma melt during the batholite formation and to determine the axes of maximum compressing strains during and after emplacement of the batholite. Analysis of world published data on AMS of Late Hercinian batholites is carried out. This analysis indicate thatAMS values of theAngara-Vitimbatholite are clearly anomalous as compared with analogical data from similar intrusion complexes which can be a consequence of very specific conditions of the batholite formation. On the base of complex of geochronological, stratigraphical, petro- and paleomagnetic data we suggest a new geodynamicmodel of theAngara-Vitimbatholite formation.

  Keywords: anisotropy of magnetic susceptibility, granite, Angara-Vitim batholith, geodynamicsmodel.pdf

 

Комплексні методи інформаційного забезпечення ресурсних питань

 • Фрактальні дослідження флювіального рельєфу для морфоструктурного аналізу
  (Костріков С.В.)

  Викладено теоретичні основи та спосіб практичної реалізації фрактального моделювання флювіального рельєфу для морфоструктурного аналізу за допомогою програмного забезпечення. Морфоструктуру розглянуто як кінцевий продукт широкого спектру геологічних і геоморфологічних процесів, що відбуваються у різних просторових і темпоральних масштабах. Обговорюються поняття фрактальної розмірності флювіальних мереж, геометричної подібності – самоподібності, алометричної подібності. Фрактальне моделювання у процесі пошуку морфоструктур може надати відповідь щодо фрактального або нефрактального характеру топографічної поверхні флювіального рельєфу, що може бути використано як додатковий індикативний параметр під час пошуків родовищ корисних копалин.

  Ключові слова:фрактали, флювіальний рельєф, морфоструктурний аналіз, фрактальна розмірність, самоподібність.

  Фрактальные исследования флювиального рельефа для морфоструктурного анализа
  (С.В. Костриков)

  РЕЗЮМЕ. Изложены теоретические основы и способ практической реализации фрактального моделирования флювиального рельефа для целей морфоструктурного анализа с помощью программного обеспечения. Морфоструктура рассматривается как конечный продукт широкого спектра геологических и геоморфологических процессов, протекающих в разных пространственных и темпоральных масштабах. Обсуждаются понятия фрактальной размерности флювиальных сетей, геометрического подобия– самоподобия и аллометрического подобия. Фрактальное моделирование в процессе поиска морфоструктур может ответить на вопрос о фрактальном или нефрактальном характере топографической поверхности флювиального рельефа. Это может быть использовано в качестве дополнительного индикативного параметра при поисках месторождений полезных ископаемых.

  Ключевые слова: фракталы, флювиальный рельеф, мофоструктурный анализ, фрактальная размерность, самоподобие.

   The fluvial topography fractal research for morfostructural analysis
  (S.V. Kostrikov)

  SUMMARY. The basic fundamentals and applied implementation of the fluvial relief fractal modeling have been introduced with respect to the morphostructural analysis purposes. The morphostructure has been considered as a final result of the broad range of processes and phenomena, that take placewithin various range of spatial and temporal scale. The definitions of “fractal scaling of fluvial networks”, “geometric similarity”, “self-similarity”, and “allometric properties” have been discussed. Fractal modeling upon themorphostructural search answers the question about either “farctal”, or “nonfractal” properties of fluvial topography on a given territory. This factor may be applied as an additional indicative one under mineral deposit surveys.

  Keywords: fractals, fluvial topography, morphostructural analysis, fractal dimension, self-similarity.pdf

 • Практический опыт поисков и картирования геоэлектрическими методамископлений свободного метана на шахтах Донбасса
  (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Божежа Д.Н., Якимчук Ю.Н.)

  Приведены практические результаты экспериментального применения в 2001 2009 гг. нетрадиционных геоэлектрических методов становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) (экспресс-технологии СКИП–ВЭРЗ) на локальных участках трех угольныхшахт в Донбассе. Площадной съемкой методом СКИП на площади работ обнаружены и закартированы аномальные геоэлектрические зоны типа “залежь” газа (свободного метана). Глубины расположения аномально поляризованных пластов (АПП) типа “газ” определены зондированием ВЭРЗ. По данным измерений методами СКИП–ВЭРЗ определены оптимальные места расположения скважин для дегазациишахтных выработок. Результаты экспериментов свидетельствуют, что технология СКИП–ВЭРЗ может быть успешно применена в ходе поисков и разведки скоплений свободного газа (метана) в пределах распространения углей и вмещающих пород, а также служат еще одним веским аргументом в пользу целесообразности болееширокого ее применения в процессе геологоразведки на нефть и газ.

  Ключевые слова: геоэлектрическая съемка, электрорезонансное зондирование, аномалия типа залежь, свободный газ, газоконденсат, метан, угольнаяшахта.

  Практичний досвід пошуків і картування геоелектричними методами скупчень вільного метану на шахтах Донбасу
  (С.П. Левашов, М.А. Якимчук, І.М. Корчагін, Д.М. Божежа, Ю.М. Якимчук)

  РЕЗЮМЕ. Наведено практичні результати експериментального застосування в 2001–2009 рр. нетрадиційних геоелектричнихметодів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП) та вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ) (експрес-технологія СКІП–ВЕРЗ) на локальних ділянках трьох вугільних шахт в Донбасі. Площинною зйомкою методом СКІП на площах робіт виявлені та закартовані аномальні геоелектричні зони типа “поклад газу” (вільного метану). Глибина розміщення аномально поляризованих пластів (АПП) типу “газ” визначені зондуванням ВЕРЗ. За даними вимірів методами СКІП–ВЕРЗ визначені оптимальні місця для розміщення свердловин з дегазаціїшахтних виробок. Результати експериментів свідчать, що технологія СКІП–ВЕРЗ може бути успішно застосована під час пошуків та розвідки скупчень вільного газу (метану) в межах поширення вугілля та вмісних порід, а також є ще одним вагомим аргументом на користь доцільності більш широкого її застосування в геологорозвідувальному процесі на нафту та газ.

  Ключові слова: геоелектрична зйомка, електрорезонансне зондування, аномалія типу поклад, вільний газ, газоконденсат, метан, вугільна шахта. 

  Practical experience of detection and mapping of the free methane accumulation within the Donbas mine fields by geoelectric methods
  (S.P. Levashov, N.A.Yakymchuk, I.N. Korchagin, D.N. Bozhezha, Yu.N. Yakymchuk)

  SUMMARY. The practical experience of experimental application in 2001–2009 of nontraditional geoelectricmethods of forming short–pulsed electromagnetic field (FSPEF) and vertical electric-resonance sounding (VERS) (FSPEF–VERS express-technology) on the local area of three coal mine in the Donbas region are given. The anomalous geoelectric zones of gas (freemethane) type were revealed andmapped on investigation areas by FSPEF method survey. The bedding depths and thicknesses of the anomalous polarized layers (APL) of gas type were determined by VERS sounding. The optimal places for the degassing borehole locations were delineated on measurements data by the FSPEF–VERS methods. The experiment results testify of practical possibility of the FSPEF–VERS technology using for the free gas (methane) accumulations exploration and prospectingwithin the coalmines and coal-bearing series spreading, as well as they are one more weighty arguments for practicability of the more broad using of FSPEFVERSmethods in geological prospecting process for oil and gas. The application of the FSPEF–VERS technology can promote for increasing the efficiencyof existing technology of the coal mine methane capturing and utilization.

  Keywords: geoelectric survey, electric–resonance sounding, deposit type anomaly, free gas, gas–condensate, metan, coalmine.pdf

 • О возможности обнаружения и картирования с помощью геоэлектрическихметодов аномалий типа «залежь углеводородов» в разломных зонах кристаллических массивов
  (Левашов С.П., Якимчук Н.А., Корчагин И.Н., Прилуков В.В., Якимчук Ю.Н.)

  Приведены результаты экспериментального применения в 2009 г. геоэлектрических методов становления короткоимпульсного электромагнитного поля (СКИП) и вертикального электрорезонансного зондирования (ВЭРЗ) (экспресс-технологии СКИП–ВЭРЗ) на локальных участках в северной части Украинского кристаллическогощита. В результате площадной съемки по методуСКИП обнаружены и закартированы четыре аномальные геоэлектрические зоны типа залежь газа (конденсата) площадью свыше 90 км2. В пределах одной из аномалий глубина расположения аномально поляризованных пластов типа “газ” и “газоконденсат” определены с помощью зондирования ВЭРЗ. Аномальные зоны фиксируются в пределах крупных тектонических нарушений. Результаты экспериментов свидетельствуют, что технология СКИП–ВЭРЗ применима при поисках и разведке скоплений углеводородов в кристаллических массивах и в тектонически нарушенных (разломных) зонах кристаллического фундамента.

  Ключевые слова: геоэлектрическая съемка, электрорезонансное зондирование, аномалии типа “залежь”, “газ”, “газоконденсат”, скопление углеводородов, разломная зона, кристаллический массив, фундамент.

  Про можливість знаходження і картування за допомогою геоелектричних методів аномалій типу “поклад вуглеводнів” у розломних зонах кристалічних масивів
  (С.П. Левашов, М.А. Якимчук, І.М. Корчагін, В.В. Прилуков, Ю.М. Якимчук)

  РЕЗЮМЕ. Наведено результати експериментального застосування в 2009 р. геоелектричних методів становлення короткоімпульсного електромагнітного поля (СКІП) та вертикального електрорезонансного зондування (ВЕРЗ) (експрес-технології СКІП–ВЕРЗ) на локальних ділянках в північній частині Українського кристалічногощита. Завдяки площинній зйомці за методом СКІПвиявлено та закартовано чотири аномальні геоелектричні зони типу поклад газу (конденсату) загальною площею понад 90 км2. У межах однієї із аномалій глибина розташуванняаномально поляризованих пластів (АПП) типу “газ” та “газоконденсат” визначена за допомогою зондування ВЕРЗ. Аномальні зони зафіксовані в межах крупних тектонічних порушень. Результати експериментів свідчать, що технологія СКІПВЕРЗ може застосовуватись під час пошуків та розвідки скупчень вуглеводнів у кристалічних масивах та тектонічно порушених (розломних) зонах кристалічного фундаменту.

  Ключові слова: геоелектрична зйомка, електрорезонансне зондування, аномалія типу “поклад”, “газ”, “газоконденсат”, скупчення вуглеводнів, розломна зона, кристалічний масив, фундамент.

   About possibility of deposit type anomalies revealing and mapping by geoelectric methods in fracture zones of crystalline massifs
  (S.P. Levashov, N.A. Yakymchuk, I.N. Korchagin, V.V. Prilukov, Ju.N. Yakymchuk)

  SUMMARY. The experience of experimental application in 2009 of geoelectricmethods of forming short-pulsed electromagnetic field (FSPEF) and vertical electric–resonance sounding (VERS) (FSPEF–VERS express-technology) on the local areas in the northern part of Ukrainian crystalline shield are given. The four anomalous geoelectric zones of over 90 km2 area of gas (gas-condensate) typewere revealed andmapped on investigation area by FSPEF method survey. The bedding depths of the anomalous polarized layers (APL) of gas and gas-condensate type were determined byVERS sounding within one anomaly area. The anomalous zones were fixed within large-scale tectonic fractures. The experiment results testify of practical possibility of the FSPEF–VERS technology using for the hydrocarbon accumulations exploration and prospecting in crystalline massifs and tectonically fractured zones of crystalline basement.

  Keywords: geoelectric survey, electric-resonance sounding, deposit type anomaly, gas, gas-condensate, hydrocarbon accumulation, fracture zone, crystalline massif, basement.pdf

 • Оценка прогнозных запасов месторождений магнетитовых руд
  (Портнов В.С., Юров В.M., Ревa Н.В., Турсунбаева А.К., Пузеева М.П.)

  Установлена зависимость изменения магнитной восприимчивости пород и руд магнетитовых месторождений от содержания железа связанного с магнетитом, давления, термодинамических параметров, минерального состава руд и вмещающих пород. Установленные закономерности послужили основой расчета прогнозных запасов по результатам измерений магнитной восприимчивости.

  Ключевые слова: магнитная восприимчивость, рудное тело, магнетит, месторождение, концентрация, прогнозный запас, потенциал Гиббса.

  Оцінка прогнозних запасів родовищ магнетитових руд
  (В.С. Портнов, В.М. Юров, М.В. Рева, А.К. Турсунбаєва, М.П. Пузєєва)

  РЕЗЮМЕ. Встановлено залежність зміни магнітної сприйнятливості порід та руд магнетитових родовищ від вмісту заліза, зв’язаного з магнетитом, тиску, термодинамічних параметрів, мінерального складу руд та вмісних порід. Отримані закономірності є основою розрахунку прогнозних запасів за результатами вимірів магнітної сприйнятливості.

  Ключові слова: магнітна сприйнятливість, рудне тіло, магнетит, родовище, концентрація, прогнозний запас, потенціал Гіббса.

  An evaluation of probable reserves of magnetite ore
  (V.S. Portnov, V.M. Yurov, N.V. Reva, A.K. Tursunbaeva, M.P. Puzeeva)

  SUMMARY. There are determined the regularities changes ofmagnetic susceptibility and iron content in rocks and ore magnetite’s deposits concerning with the magnetite, pressure, termodynamics, mineral content of rocks and ore deposits. These defined regularities work as base of an evaluation of probable reserves using the observation of magnetic susceptibility. 

  Keywords: мagnetic susceptibility, ore body,magnetite, deposit, concentration, pronable reserves, Gibbs potential.pdf

 • Математичне моделювання дисперсії і розсіювання сейсмічних хвиль в складнопобудованих колекторах нафти і газу
  (Продайвода Г.Т., Хірнова Г.К.)

  Запропонований новий метод математичного моделювання динамічних ефективних пружних постійних геологічного середовища ґрунтується на теорії методу умовних моментів. У результаті моделювання встановлено суттєву різницю між значеннями фазової і групової швидкості пружних хвиль тріщинуватого середовища, що залежить від формату тріщин і частоти. Встановлено дисперсію значень фазової і групової швидкості, що залежить від концентрації і формату мікротріщин. Коефіцієнти затухання повздовжньої та поперечної хвиль залежать не лише від ефективного розміру тріщин, але і від їх формату.

  Ключові слова: динамічні пружні постійні, пружні хвилі, розсіювання, дисперсія, неоднорідне середовище, тріщини, флюїд.

  Математическое моделирование дисперсии и рассеивание сейсмических волн в сложнопостроенных коллекторах нефти и газа
  (Г.Т. Продайвода, А.К. Хирнова)

  РЕЗЮМЕ. Предложенный новый метод математического моделирования динамических эффективных упругих постоянных геологической среды основан на теории метода условных моментов. В результате моделирования установлена существенная разница между значениями фазовой и групповой скорости упругих волн трещиноватой среды, которая зависит от формата трещин и частоты. Определена дисперсия фазовой и групповой скорости, зависящая от концентрации и формата микротрещин. Коэффициенты затухания продольной и поперечной волн зависят не только от эффективного размера трещин, но и от их формата. 

  Ключевые слова: динамические упругие постоянные, упругие волны, рассеяние, дисперсия, неоднородная среда, трещины, флюид.

   Mathematicalmodeling of dispersion of seismicwaves of composite rock-resrvoirs of oil and gas
  (G.Т. Prodaivoda, G.К. Hirnova)

  SUMMARY. A new method of mathematical modeling of effective dynamic elastic constants of a geologic mediumbased on a theory of themethod of relative moments is proposed. Themodeling revealed notable differences between phase and group velocities of elastic waves of a cracked mediumwhich depends on the crack format and frequency. Phase and group velocity dispersion depending onmicrocrack concentration and format has been established. The longitudinal and transverse wave attenuation coefficients depend not only on the effective size of cracks but also on their format.

  Keywords: dynamic elastic constant, elastic waves, dispersion, inhomogeneous media, cracks, fluid.pdf

 

 Геодинамічний моніторинг та  небезпечні геологічні процеси

 • Геофізичні провісники деяких відчутних закарпатських землетрусів як відображення процесів формування вогнищевих зон
  (Назаревич А.В.)

  На прикладі аналізу геофізичних провісників відчутних землетрусів Виноградівської сейсмогенної зони Закарпаття простежено характерний хід процесів формування їх вогнищевих зон.

  Ключові слова: землетруси, геофізичні провісники, вогнищеві зони, геомеханічні процеси.

  Геофизические предвестники некоторых ощутимых закарпатских землетрясений как отражение процессов формирования очаговых зон
  (А.В. Назаревич)

  РЕЗЮМЕ. На примере анализа геофизических предвестников ощутимых землетрясений Виноградовской сейсмогенной зоны Закарпатья прослежен характерный ход процессов формирования их очаговых зон.

  Ключевые слова: землетрясения, геофизические предвестники, очаговые зоны, геомеханические процессы. 

  Geophysical precursors of some perceptible transcarpathian earthquakes as an reflection of sources areas forming processes
  (A.V. Nazarevych)

  SUMMARY. On example of analysis of geophysical precursors of perceptible earthquakes of Vynogradove seismoactive area of Transcarpathians typical course of processes of forming of their sources areas is traced.

  Keywords: earthquakes, geophysical precursors, sources areas, geomechanical processes.pdf

 • Метеотемпературні поля в масивах порід (як фактор впливу на результати деформографічних спостережень на РГС “Берегове” у Закарпатті)
  (Назаревич А.В., Микита А.Ю.)

  У роботі за результатами досліджень температурного режиму масиву порід та повітря штольні РГС “Берегове” та за теоретичними даними описано деякі особливості поширення метеотемпературних полів у масивах порід, оцінено їх вплив на результати деформографічних досліджень.

  Ключові слова: метеотемпературні поля, масиви порід, теплопровідність, температурний вплив, деформографічні спостереження.

  Метеотемпературные поля в массивах пород (как фактор влияния на результаты деформографических наблюдений на РГС “Берегово” в Закарпатье
  (А.В. Назаревич, А.Ю. Мыкыта)

  РЕЗЮМЕ. В работе по результатам исследований температурного режима массива пород и воздухаштольни РГС “Берегово” и по теоретическим данным описаны некоторые особенности распространения метеотемпературных полей в массивах пород, оценено их влияние на данные деформографических исследований. 

  Ключевые слова: метеотемпературные поля, массивы пород, теплопроводимость, температурное влияние, деформографические наблюдения. 

  Meteothermal field in the rocks massifs (as a factor of influence on the results of extenzometric observations in RGS “Beregove” in Transcarpathians)
  (A.V. Nazarevych, A.Yu. Mykyta)

  SUMMARY. In the paper on the result of researches of temperature condition of rocks massif and air of RGS “Beregove” grotto and also on the theoretical data some features of distribution ofmeteothermal fields in the rocksmassif is described and their influence on extenzometric researches data is evaluated.

  Keywords: meteothermal fields, rocks massifs, thermal conducting, temperature influencing, extensometric observations.pdf

 • Деякі особливості сейсмічного процесу в Карпатському регіоні України (40 років спостережень)
  (Назаревич Л.Є., Стародуб Г.Р.)

  На основі нових визначень проаналізовано просторовий розподіл гіпоцентрів землетрусів Карпатського регіону України та їх тектоно-структурну локалізацію. Досліджено особливості зміни інтенсивності виділення сейсмічної енергії в регіоні у порівнянні з динамікою активності Сонця, проаналізовано сезонні та добові варіації сейсмічності.

  Ключові слова: сейсмічність, землетрус, активні розломи, магнітуда, сонячна активність.

  Некоторые особенности сейсмического процесса в Карпатском регионе Украины (40 лет наблюдений)
  (Л.Е. Назаревич, Г.Р. Стародуб)

  РЕЗЮМЕ. На основе новых определений проанализированы пространственное распределение гипоцентров землетрясений Карпатского региона Украины и их тектоно-структурная локализация. Исследованы особенности изменения интенсивности выделения сейсмической энергии в регионе в сравнении с динамикой активности Солнца, проанализированы сезонные и суточные вариации сейсмичности.

  Ключевые слова: сейсмичность, землетрясение, активные разломы, магнитуда, солнечная активность.

  Some peculiarities of seismic process in the Carpathians region of Ukraine (40 years of supervisions)
  (L.Ye. Nazarevych, H.R. Starodub)

  SUMMARY. In the paper on the base of a new determinations the spatial distribution of Ukraine Carpathian region earthquakes hypocenters and its tectonical-structural localization are analysed.Also the peculiarities of regional seismic activity changes in connection with a Sun activity dynamics are investigated, season and daily seismicity variations are analysed. 

  Keywords: seismicity, earthquakes, active faults, magnitude, solar activity.pdf

 • Про сейсмічність зони Оашського розлому
  (Скакальська Л.В., Малицький Д.В.)

  Авторами здійснено спробу оцінити сейсмічну активність Карпатського регіону та його частини – ділянки Оашського розлому, за загальною річною деформацією, магнітудою, перебігом енергій, сейсмічним моментом, енергією деформації, довжиною та площею розриву.

  Ключові слова: сейсмічний момент, енергія деформації, площа розриву.

  О сейсмичности зоны Оашского разлома
  (Л.В. Скальская, Д.В. Малыцкий)

  РЕЗЮМЕ. Авторами предпринята попытка оценить сейсмическую активность Карпатского региона в целом и его части – зоны Оашского разлома, по общей годовой деформации, магнитуде, изменении энергий, сейсмическому моменту, энергии деформаций, длине и площади разрыва.

  Ключевые слова: сейсмический момент, энергия деформаций, площадь разрыва.

   About the seismicity of the Oashskyy crust zone
  (L.V. Skakalska, D.V. Malytskyy)

  SUMMARY. The seismicity of the Carpathian region andOashskyy crust, specifically, by strain rate estimate, by magnitude, course of the seismic energies, seismic moment, by deformation energy, by strain seismotectonic dyslocation, rupture square was characterized.

  Keywords: seismic moment, deformation energy, rupture square.pdf

 • Структура бази даних зсувних зміщень в районі автомобільної дороги Сімферополь-Ялта-Севастополь
  (Фріндт М.Т.)

  Розглянуто поширення зсувів на автомобільній дорозі Сімферополь–Ялта–Севастополь. Описано методику створення бази даних у зв’язку з накопиченням інформації на паперових носіях, представлено її можливу структуру. Оцінено доцільність використання геоінформаційних технологій для моделювання зсувного процесу.  

  Ключові слова: зсуви, геоінформаційні системи, база даних.

  Структура базы данных оползневых смещений в районе автомобильной дороги Симферополь–Ялта–Севастополь
  (М.Т. Фриндт)

  РЕЗЮМЕ. В статье рассмотрено распространение оползней на автомобильной дороге Симферополь–Ялта–Севастополь. Описана методика создания базы данных в связи с накоплением информации на бумажных носителях. Представлена возможная структура базы данных. Оценена целесообразность использования геоинформационных технологий для моделирования оползневого процесса. 

  Ключевые слова: оползни, геоинформационные системы, база данных.

  Landslide database structure in area of a highway Simferopol–Yalta–Sevastopol
  (M.T. Frindt)

  SUMMARY. In this paper consider landslide distribution on the Simferopol–Yalta– Sevastopol highway. Described the technique for database creation in connection with accumulated of the paper information. The possible structure of database is presented. Estimated expediency of the geoinformation technologies used for modeling landslide process. 

  Keywords: landslide, geoinformation systems, database.pdf

 

Методи та технології вирішення екологічних задач

 • Використання даних космічної зйомки та сучасних геоінформаційних технологій для дослідження просторової варіабельності ґрунтів
  (Биндич Т.Ю., Агрес Н.П.)

  Розроблено та опрацьовано алгоритм застосування багатоспектральних космічних знімків високої роздільної здатності для комплексного вивчення варіабельності ґрунтового покриву. Доведено можливість використання інформаційного показнику складності в якості інтегрального параметру для характеристики неоднорідності ґрунтового покриву. Запропоновано оцінку анізотропності скалярного поля вмісту фізичної глини в ґрунті для кількісного визначення ступеня просторового варіювання ґрунтів.

  Ключові слова: багатоспектральні космічні знімки, геоінформаційні технології, неоднорідність ґрунтового покриву, інформаційна модель, ступінь анізотропності.

  Использование данных космической съемки и современных геоинформационных технологий для исследования пространственной вариабельности почв
  (Т.Ю. Бындыч, Н.П. Агрес)

  РЕЗЮМЕ. Разработан и апробирован алгоритм использования многоспектральных космических снимков высокой разрешающей способности для комплексного изучения вариабельности почвенного покрова. Доказана возможность использования информационного показателя сложности в качестве интегрального параметра для характеристики неоднородности почвенного покрова. Предложено оценку анизотропности скалярного поля содержания физической глины в почве использовать для количественного определения степени пространственного варьирования почв.

  Ключевые слова: многоспектральные космические снимки, геоинформационные технологии, неоднородность почвенного покрова, информационная модель, степень анизотропности.

  Use of space survey data and modern geoinformation technologies for investigation of soil space variability
  (T.Yu. Byndych, N.P. Agres)

  SUMMARY. The algorithmofmultispectral space high-resolution images application for complex studying variability of a soil cover is developed and proved.An opportunity of application of the information complication index as a integral parameter for description soil cover heterogeneity is proved. The assessment of the scalar field anisotropy of soil physical clay for quantitative determination of soil space variability degreewas suggested.

  Keywords:multispectral space images, geoinformation technologies, heterogeneity of a soil cover, informationmodel, anisotropic degree.pdf

 • Дослідження змін екологічного стану гідродинамічної складової системи підземних вод території м. Луганська
  (Кошляков О.Є., Мокієнко В.І., Диняк О.В., Кошлякова І.Є.)

  Наведено результати дослідження та кількісний аналіз змін екологічного стану складної гідродинамічної системи в умовах техногенного навантаження на прикладі м. Луганська за допомогою статистичних моделей. 

  Ключові слова: гідродинамічна система, статистичні моделі, гістограми, Луганськ.

  Исследование изменений экологического состояния гидродинамической составляющей системы подземных вод территории г. Луганска
  (А.Е. Кошляков, В.И. Мокиенко, О.В. Дыняк, И.Е. Кошлякова)

  РЕЗЮМЕ. Представлены результаты исследования и количественный анализ изменения состояния сложной гидродинамической системыв условиях техногенной нагрузки на примере г. Луганска с помощью статистических моделей. 

  Ключевые слова: гидродинамическая система, статистические модели, гистограммы, Луганск.

   Research of changes of the ecological state of the hydrodynamic component system of underwaters of territory of Lugansk
  (O.E. Koshlyakov, V.I. Mokienko, O.V. Dyniak, I.E. Koshlyakova)

  SUMMARY. Research results are resulted quantitative analysis of changes of the ecological state of the difficult hydrodynamic system in the conditions of the technogenic loading on the example of Lugansk by statistical models.

  Keywords: hydrodynamic system, statistical models, histograms, Lugansk.pdf

 • Перший досвід застосування атмомагнітометрії в Україні (на прикладі Київського мегаполісу)
  (Меньшов О.І.)

  Розглянуто питання щодо можливості застосування магнітних методів для вирішення задач контролю забруднення атмосфери мегаполісів. Проаналізовано стан проблеми, представлено перші рекогносціювальні матеріали досліджень на прикладі Києва.

  Ключові слова: магнетизм, атмосфера, забруднення, атмомагнітометрія.

  Первый опыт использования атмомагнитометрии в Украине (на примере Киевского мегаполиса)
  (А.И. Меньшов)

  РЕЗЮМЕ. Рассмотрены вопросы о возможности использования магнитных методов для решения задач контроля загрязнения атмосферы мегаполисов. Проанализировано состояние проблемы, представлены первые рекогносцировочные материалы исследований на примере Киева.

  Ключевые слова: магнетизм, атмосфера, загрязнение, атмомагнитометрия.

  The first experience of application of atmomagnetometry in Ukraine (on an example of Kyiv megapolis)
  (O.І. Menshov)

  SUMMARY. The questions about the possibility of attracting magnetic methods for control of air pollution of cities are considered. The state of the problem is analyzed, the first reconnaissance research materials on the example of Kyiv are presented.  

  Keywords: magnetism, atmosphere, pollution, atmomagnetometry.pdf