Телефон: 522-81-45

Авторам (збірник) для України

Редакція збірника повідомляє:

Приймаємо статті у випуск 14′ 2017 року!

Статті, які направляються до редакції збірника наукових праць «Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики», повинні бути оригінальними, раніше не опублікованими, такими, що відповідають тематиці цього наукового видання та не містити прихованої або прямої реклами.

При підготовці та оформленні матеріалів необхідно керуватися вимогами, розробленими редакцією збірника на основі сучасних положень до рецензованих наукових фахових видань Міністерства освіти і науки України (Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації).

О ф о р м л е н н я   т а   п о д а ч а   с т а т е й
важно ознайомтеся з нижче представленими вимогами,
які носять обов’язковий характер!)

УВАГА!
Шановні автори,

Для фінансування редакційно-видавничої підготовки і випуску періодичного фахового видання − збірника наукових праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатикиˮ будуть залучатися (у встановленому законодавством порядку) кошти фізичних осіб. Умовою публікації статті  у збірнику є оплата внеску на рахунок громадського об’єднання “Всеукраїнська асоціація геоінформатикиˮ − співзасновника видання.
Вартість 1 стор. рукопису статті, який представляють відповідно до п. 1, складає 15грн.
Реквізити для оплати внеску надаються авторам у разі прийняття статті до друку та отримання від авторів Заявки. Робота над статтею (підготовка до публікації) починається після підтвердження оплати (будь ласка, перешліть нам скановану копію платіжного документа на електронну пошту редакції збірника).
Після виходу збірника з друку автору надсилається електронний відбиток статті.

Необхідний комплект матеріалів: 

✔ рукопис статті у друкованому варіанті п. 1 (1.1-1.5);
✔ електронна версія статті п. 2 (2.1-2.4). В першу чергу надсилають електронну версію статті та скановані супровідні документи електронною поштою для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам збірника;
✔ супровідні документи (оригінали) п. 3 (3.1-3.3).

 

1. Рукопис статті у друкованому варіанті

Редакція збірника приймає до розгляду рукописи статей українською або російською мовою, надруковані в одному примірнику на стандартних аркушах паперу А4. Обсяг статті не повинен перевищувати 15 сторінок, включаючи текст, таблиці, рисунки, список літератури. Всі структурні текстові елементи статті формують на всю сторінку, дотримуючись такого формату: поля з усіх сторін 2 см, перші рядки всіх абзаців з відступом 1 см, шрифт Times New Roman Cyr, кегль 11, міжрядковий інтервал 2, вирівнювання всього тексту по ширині, нумерація сторінок знизу справа.
На друкованій версії статті всі автори ставлять підписи.

 • Текст статті представляють в наступному порядку:

  1.1. Титульні дані
  1.2. Анотація та ключові слова мовою статті (українською/російською/англійською)
  1.3. Основний текст
  1.4. Список літератури
  1.5. Дві анотації та ключові слова мовою, відмінною від мови статті (українською/російською/англійською)

  1.1. Титульні дані
  — індекс УДК (універсальна десяткова класифікація) розміщують у лівому верхньому кутку сторінки;
  — назва статті має бути короткою і інформативною (до 10 слів), друкують малими літерами (шрифт напівжирний);
  — ініціали та прізвище кожного автора;
  — повна назва і поштова адреса організації (й), країна, електронна адреса кожного автора.

  1.2. Анотація та ключові слова мовою статті (українською/російською/англійською)
  В анотації (обсягом до 150 слів) повинні бути відображені мета роботи, об’єкти вивчення та методи спостереження, основні результати та висновки, виділено нові дослідження чи спостереження. Під анотацією залежно від мови статті розміщують підзаголовок “Ключові слова: / Ключевые слова: / Keywords:“, а після нього від 3-х до 6 ключових слів або коротких словосполучень, які найбільшою мірою характеризують зміст статті і забезпечують можливість інформаційного пошуку. Ключові слова наводяться в називному відмінку і друкуються малими літерами в рядок через коми.

  1.3. Основний текст
  Основний текст наукової статті повинен містити наступні елементи:
  – постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  – аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання певної проблеми і на які спирається автор;
  – виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття;
  – формулювання цілей статті;
  – виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  – висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

  Формули
  Складні формули набирають у редакторі Microsoft Equation. Формули довжиною більше 8 см розбивають на окремі блоки довжиною до 8 см. Порядкові номери формул дають арабськими цифрами в круглих дужках в крайньому правому положенні на рядку.

  Одиниці виміру
  Все позначення одиниць виміру оформлюють відповідно до Міжнародної системи одиниць СІ.

  Таблиці
  Таблиці розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Не допускається надання таблиць у вигляді рисунків. Кожну таблицю згадують у тексті! Нумерують таблиці послідовно, в порядку їх першого згадування в тексті. Дають коротку назву кожної з них. Кожен стовпець у таблиці повинен мати короткий заголовок (можна використовувати абревіатури). Всі роз’яснення, включаючи пояснення по нестандартним скороченням, розміщують в примітках (виносках), а не в назві таблиці. Представляють дійсні числа за допомогою десяткових дробів тільки через кому. Для виносок використовують такі символи і в такій послідовності: *, **.

  Рисунки
  Приймаються рисунки (діаграми, графіки, карти, схеми, фото) у чорно-білому варіанті. Рекомендується, щоб площа, зайнята рисунками, становила не більше 20-25 % загального обсягу статті. Розмір рисунків повинен відповідати формату збірника: шириною 50-90 мм і висотою до 160 мм. Текст на рисунках виконують мовою статті шрифтом 8-10 пунктів. Не допускається внесення підписів до рисунка безпосередньо в рисунок. Всі букви, цифри і символи повинні бути чіткими і мати достатні розміри, щоб навіть при зменшенні для публікації кожна деталь була б розбірливою. Рисунки нумерують послідовно відповідно до порядку, в якому вони вперше згадуються в тексті. Умовні позначення нумерують арабськими цифрами (1, 2, 3 …), частини рисунків ‒ буквами: а, б, …. Підписи до рисунків оформлюють через 2 міжрядкові інтервали з нумерацією арабськими цифрами, що відповідають номерам рисунків. При використанні в статті ілюстрацій інших авторів у підпису до рисунку в квадратних дужках вказують номер посилання на дане джерело.

  1.4. Список літератури
  Бібліографічний опис у списку літератури оформлюють згідно ДСТУ ГОСТ 7.1: 2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічній запис. Бібліографічній опис. Загальні вимоги та правила складанняˮ (відповідно до вимог Державної атестаційної комісії України). Для полегшення процедури оформлення наукових літературних джерел ви можете користуватися онлайн ресурсом автоматичного оформлення джерел: http://vak.in.ua. Бібліографічні посилання в тексті подають у квадратних дужках (наприклад: [1], [2, с. 33-35]) і розміщують за алфавітом прізвищ авторів, або перших слів назв за принципом “слово за словомˮ спочатку українські/російські джерела, потім іноземні джерела. Кількість джерел не менше 10 і не більше 25 з датою видання не раніше 20 років, бажано використовувати іноземні джерела. У списку літератури прізвища та ініціали авторів подають курсивом, ініціали ставлять після прізвища. Звіряють наявність всіх посилань, наведених в тексті, і присутніх у списку літератури (і навпаки).
  Приклади оформлення бібліографічного опису у списку літератури

  1.5. Дві анотації та ключові слова мовою, відмінною від мови статті  (українською/російською/англійською)
  Назва статті, ініціали та прізвище кожного автора, повна назва і поштова адреса організації (й), країна, електронна адреса кожного автора, текст анотацій повністю повинні відповідати інформації, поданій у п. 1.2, але на мові, відмінній від мови статті (українською/російською/англійською).

  Зразок рукопису статті  

2. Електронна версія статті (інформація, яку надають окремими файлами на електронному носії або надсилають електронною поштою для попереднього розгляду на предмет відповідності тематиці і вимогам збірника).

2.1. Рукопис статті: див. пп. 1.1-1.5 (електронна версія ідентична паперовій) єдиним файлом у форматі Microsoft Word (*.doc). Файлу надають ім’я першого автора статті.
2.2. Відомості про авторів українською, російською та англійською мовами: вказують прізвище, ім’я, по батькові (для англійської мови ‒ транслітерація ПІБ залежно від мови статті, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, сферу наукових інтересів , фото (бажано), адресні відомості місця роботи авторів ‒ повна назва організації, поштова адреса, країна, електронна адреса кожного учасника (обов’язково), контактні телефони автора, з яким ведеться листування (форма для заповнення).
2.3. Рисунки у чорно-білому варіанті у графічних форматах приймаються тільки в *.tif, *.jpg. Щільність точок для растрових файлів – не менше 300 dpi. Інші правила щодо оформлення ілюстрацій див. п. 1.3.

3. Супровідні документи (оригінали)

3.1. Письмова рекомендація, підписана керівником установи, де виконана робота (Письмова рекомендація).
3.2. Згода на публікацію, підписана автором статті, який веде переписку з редакцією (Згода на публікацію).
3.3. Рецензія (висновок) фахівця за профілем статті (із зазначенням повних відомостей про рецензента), підписана та завірена печаткою організації. Рецензент несе відповідальність за зміст статті, достовірність наданих матеріалів. Наявність позитивної рецензії не є достатньою підставою для публікації статті. Остаточне рішення про доцільність публікації приймається редколегією збірника.

Додаткові відомості

Редакція не приймає до розгляду статті, що не відповідають вищенаведеним вимогам.
Матеріали, передані в редакцію, не повертаються.
Авторські екземпляри не передбачені. Збірник можна придбати у редакції збірника наукових праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики”.
Редакція надає максимальне сприяння всім аспірантам і здобувачам наукового ступеню в якісному наданні їх матеріалу у збірнику.